Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2

free counter

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

ประถมศึกษา : ชั้น ป.1 / ชั้น ป.2 / ชั้น ป.3 / ชั้น ป.4 / ชั้น ป.5 / ชั้น ป.6
มัธยมศึกษา : ชั้น ม.1 / ชั้น ม.2 / ชั้น ม.3 / ชั้น ม.4 / ชั้น ม.5 / ชั้น ม.6

ชั้นประถมศึกษา

ที่ ลำดับที่/ชั้น รายวิชา ชั้น ชั่วโมงที่ ตัวชี้วัด ชื่อเรื่อง/Online ดาวโหลด
11English M1 1- Question Words and The Verb "to be" | Mr.Andrew Schiff | โรงเรียนอัสสัมชัน
22English M1 2- This , That , These , Those | Mr.Andrew Schiff | โรงเรียนอัสสัมชัน
33English M1 3- Prepositions of Place | Mr.Andrew Schiff | โรงเรียนอัสสัมชัน
44English M1 4- Relationship and Possessions | ครูชนัตตา ชื่นจิตต์ | โรงเรียนมหรรณพาราม
55English M1 5- Present Simple (Affirmative) | ครูชนัตตา ชื่นจิตต์ | โรงเรียนมหรรณพาราม
66English M1 6- Present Simple (Negative , Questions , and Short Answers) | ครูชนัตตา ชื่นจิตต์ | โรงเรียนมหรรณพาราม
77English M1 7- Present Simple with Advers of Frequency | ครูชนัตตา ชื่นจิตต์ | โรงเรียนมหรรณพาราม
88English M1 8- Quantifiers | Mr.Michael Lee Cook | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาวโหลด
99English M1 9- Will / Going to | ครูสิทธิพงษ์ วงศ์อาจ | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
1010English M1 10- Dilemma | Mr.Ralf Siegesmund | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
1111English M1 11- Grammar Terminology | Mr.Ralf Siegesmund | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
1212English M1 12- Adverb of degree | Mr.Ralf Siegesmund | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
1313English M1 13- Verb followed by "ing" / infinitive | Mr.Ralf Siegesmund | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
1414Math M1 1 ค 1.1 "จำนวนเต็ม ที่มา ประเภท และการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม และจำนวนตรงข้าม" | จิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ | รร.ราชินีบูรณะ
1515Math M1 2 ค 1.2 การบวกจำนวนเต็ม | จิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ | รร.ราชินีบูรณะ
1616Math M1 3 ค 1.2 การลบจำนวนเต็ม | จิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ | รร.ราชินีบูรณะ
1717Math M1 4 ค 1.2 การคูณและการหารจำนวนเต็ม | จิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ | รร.ราชินีบูรณะ
1818Math M1 5 ค 1.2 ลำดับขั้นการคิดคำนวณ จำนวนเต็ม | จิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ | รร.ราชินีบูรณะ
1919Math M1 6 ค 1.2 ความหมายของเลขยกกำลัง ตอนที่ 1 | เบญจวรรณ ปังเอี้ยน | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
2020Math M1 7 ค 1.2 ความหมายของเลขยกกำลัง ตอนที่ 2 | เบญจวรรณ ปังเอี้ยน | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
2121Math M1 8 ค 1.2 การคูณ เลขยกกำลัง | เบญจวรรณ ปังเอี้ยน | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
2222Math M1 9 ค 1.2 การหาร เลขยกกำลัง | เบญจวรรณ ปังเอี้ยน | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
2323Math M1 10 ค 1.2 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ เลขยกกำลัง | ครูจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ | โรงเรียนราชินีบูรณะ
2424Math M1 11 ค 1.4 การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ | ครูปาวาริศา สมาฤกษ์ | โรงเรียนสารวิทยา
2525Math M1 12 ค 1.4 ตัวหารร่วมมาก และการนำไปใช้ | ครูปาวาริศา สมาฤกษ์ | โรงเรียนสารวิทยา
2626Math M1 13 ค 1.4 ตัวคูณร่วมน้อย และการนำไปใช้ | ครูปาวาริศา สมาฤกษ์ | โรงเรียนสารวิทยา
2727Math M1 14 ค 1.4 การประยุกต์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. | ครูปาวาริศา สมาฤกษ์ | โรงเรียนสารวิทยา
2828Math M1 15 ค 1.4 การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ระคน | ครูจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ | โรงเรียนราชินีบูรณะ
2929Math M1 16 ค 3.1 การสร้างรูปสามเหลี่ยม เมื่อกำหนด ความยาวของด้านให้ | ศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ | รร.ยุพราชวิทยาลัย ดาวโหลด
3030Math M1 17 ค 3.1 การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับ มุมที่กำหนดให้ | ศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ | รร.ยุพราชวิทยาลัย ดาวโหลด
3131Math M1 18 ค 3.1 การสร้างรูปสามเหลี่ยม เมื่อกำหนด ความยาวของด้านและมุมให้ | ศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ | รร.ยุพราชวิทยาลัย ดาวโหลด
3232Math M1 19 ค 3.1 การสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ | ศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ | รร.ยุพราชวิทยาลัย ดาวโหลด
3333Math M1 20 ค 3.1 การนำความรู้เกี่ยวกับ การสร้างเส้นตั้งฉากไปใช้ | ครูจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ | โรงเรียนราชินีบูรณะ
3434Science M1 1 ว 3.1 สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม | ธานี จันทร์นาง | รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
3535Science M1 2 ว 3.1 การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค ตอน 1 | ธานี จันทร์นาง | รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
3636Science M1 3 ว 3.1 การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค ตอน 2 | ธานี จันทร์นาง | รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
3737Science M1 4 ว 3.1 การจัดเรียงอนุภาคของสาร | ธานี จันทร์นาง | รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
3838Science M1 5 ว 3.1 อุณหภูมิกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ | ธานี จันทร์นาง | รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
3939Science M1 6 ว 3.1 การตรวจสอบความเป็นกรดเบสของสารละลาย | ธานี จันทร์นาง | รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
4040Science M1 7 ว 3.1 สมบัติบางประการของสารละลายกรด และสายละลายเบส | ธานี จันทร์นาง | รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
4141Science M1 8 ว 3.1 pH ของสารละลายกรดและเบส | ธานี จันทร์นาง | รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
4242Science M1 9 ว 3.1 กรดและเบสในชีวิตประจำวัน | ครูลัดดาวัลย์ หุ่นธานี | โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
4343Science M1 10 ว 3.2 องค์ประกอบของสารละลาย | ครูลัดดาวัลย์ หุ่นธานี | โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
4444Science M1 11 ว 3.2 การละลายของสาร ในตัวทำละลาย | ครูลัดดาวัลย์ หุ่นธานี | โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
4545Science M1 12 ว 3.2 ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวล ต่อปริมาตร | ครูลัดดาวัลย์ หุ่นธานี | โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
4646Science M1 13 ว 3.2 ความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วยร้อยละโดยมวล | กนกวรรณ ศรชัย | โรงเรียนปรางค์กู่ ดาวโหลด
4747Science M1 14 ว 3.2 ความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วยร้อยละโดยปริมาตร | กนกวรรณ ศรชัย | โรงเรียนปรางค์กู่ ดาวโหลด
4848Science M1 15 ว 3.2 พลังงานกับการละลาย | ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์ | โรงเรียนเทิงวิทยาคม
4949Science M1 16 ว 3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย | ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์ | โรงเรียนเทิงวิทยาคม
5050Science M1 17 ว 5.1 การคำนวณเปลี่ยนหน่วย อุณหภูมิ | ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์ | โรงเรียนเทิงวิทยาคม
5151Science M1 18 ว 5.1 ความหมายและประเภท การถ่ายโอนความร้อน | ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์ | โรงเรียนเทิงวิทยาคม
5252Science M1 19 ว 5.1 สมดุลความร้อน | ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์ | โรงเรียนเทิงวิทยาคม
5353Science M1 20 ว 5.1 การขยายตัวของวัตถุ เมื่อได้รับความร้อน | ครูกัณจนา อักษรดิษฐ์ | โรงเรียนเทิงวิทยาคม
5454Social M1 1 ส 1.1 การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ตอน 1 | ดวงพร เฉลยนาค | รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์
5555Social M1 2 ส 1.1 การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศไทย ตอน 2 | ดวงพร เฉลยนาค | รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์
5656Social M1 3 ส 1.1 พุทธประวัติ ตอนที่ 1 | ดวงพร เฉลยนาค | รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์
5757Social M1 4 ส 1.1 พุทธประวัติ ตอนที่ 2 | ดวงพร เฉลยนาค | รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์
5858Social M1 5 ส 1.1 อริยสัจ 4 และ มรรค | ปราณปรียา พรมสิทธิ์ | โรงเรียนปรางค์กู่
5959Social M1 6 ส 2.2 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ | ปราณปรียา พรมสิทธิ์ | โรงเรียนปรางค์กู่
6060Social M1 7 ส 2.2 การแบ่งอำนาจและถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย ตอน 1 | ปราณปรียา พรมสิทธิ์ | โรงเรียนปรางค์กู่ ดาวโหลด
6161Social M1 8 ส 2.2 การแบ่งอำนาจและถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย ตอน 2 | ปราณปรียา พรมสิทธิ์ | โรงเรียนปรางค์กู่ ดาวโหลด
6262Social M1 9 ส 3.2 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสถาบันการเงิน | ดวงพร เฉลยนาค | รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดาวโหลด
6363Social M1 11 ส 4.3 รุ่งอรุณแห่งกรุงสุโขทัย | วีรินทร์ คู่โนรัมภ์ | รร.พระปฐมวิทยาลัย ดาวโหลด
6464Social M1 12 ส 4.3 การเมืองการปกครองสมัย อาณาจักรสุโขทัย | วีรินทร์ คู่โนรัมภ์ | รร.พระปฐมวิทยาลัย
6565Social M1 13 ส 4.3 เศรษฐกิจสมัยอาณาจักรสุโขทัย | วีรินทร์ คู่โนรัมภ์ | รร.พระปฐมวิทยาลัย ดาวโหลด
6666Social M1 14 ส 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมัยอาณาจักรสุโขทัย | ปรียาภรณ์ พลไตร | รร.พระปฐมวิทยาลัย
6767Social M1 15 ส 4.3 ศิลปกรรมสมัยอาณาจักร สุโขทัย | วีรินทร์ คู่โนรัมภ์ | รร.พระปฐมวิทยาลัย ดาวโหลด
6868Social M1 16 ส 4.3 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัย อาณาจักรสุโขทัย | ปรียาภรณ์ พลไตร | รร.พระปฐมวิทยาลัย
6969Social M1 17 ส 4.3 การเสื่อมอำนาจสมัยอาณาจักรสุโขทัย | ปรียาภรณ์ พลไตร | รร.พระปฐมวิทยาลัย
7070Social M1 18 ส 4.3 ความเป็นมาของชนชาติไทย | อ้อยทิพย์ ทองดี | รร.พร้าวพิทยาคม
7171Social M1 19 ส 4.3 อาณาจักรโบราณ ในดินแดนไทย | อ้อยทิพย์ ทองดี | รร.พร้าวพิทยาคม
7272Thai M11 ท 1.1 การอ่านจับใจความสำคัญ ตอน 1 | อัญธิฌา มีวรรณ์ | รร.ไชยปราการ ดาวโหลด
7373Thai M19 ท 2.1 การเขียนเรียงความ ตอน 1 | ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า | โรงเรียนปทุมพิทยาคม ดาวโหลด
7474Thai M112 ท 5.1 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน | ครูบุญสาว สุขสมบูรณ์ | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
7575Thai M114 ท 3.1 การวิเคราะห์วิจารณ์สื่อ ที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ | ครูละอองดาว ชาวกงจักร์ | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7676Thai M115 ท 5.1 กาพย์ยานี 11 | ครูบุญสาว สุขสมบูรณ์ | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
7777Thai M116 ท 5.1 นิราศภูเขาทอง | ครูบุญสาว สุขสมบูรณ์ | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
7878Thai M117 ท 5.1 กาพย์พระไชยสุริยา | ครูบุญสาว สุขสมบูรณ์ | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย