Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2

free counter

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

ประถมศึกษา : ชั้น ป.1 / ชั้น ป.2 / ชั้น ป.3 / ชั้น ป.4 / ชั้น ป.5 / ชั้น ป.6
มัธยมศึกษา : ชั้น ม.1 / ชั้น ม.2 / ชั้น ม.3 / ชั้น ม.4 / ชั้น ม.5 / ชั้น ม.6

ชั้นประถมศึกษา

ที่ ลำดับที่/ชั้น รายวิชา ชั้น ชั่วโมงที่ ตัวชี้วัด ชื่อเรื่อง/Online ดาวโหลด
11English M2 1- Relative Clause | ครูปานจันทร์ ภูวิชิต | โรงเรียนวัชรวิทยา
22English M2 2- Present Simple (Fact, Routine, Habits) | ครูอุษณี สร้อยเพ็ชร | โรงเรียนวัชรวิทยา ดาวโหลด
33English M2 3- Adverbs of Frequency | ครูอุษณี สร้อยเพ็ชร | โรงเรียนวัชรวิทยา ดาวโหลด
44English M2 4- Present Continuous | ครูอุษณี สร้อยเพ็ชร | โรงเรียนวัชรวิทยา
55English M2 5- Present Continuous vs Present Simple | ครูอุษณี สร้อยเพ็ชร | โรงเรียนวัชรวิทยา ดาวโหลด
66English M2 6- Comparison 1 | ครูอรทัย กุมารทัต | โรงเรียนวัชรวิทยา
77English M2 7- Comparison 2 | ครูอรทัย กุมารทัต | โรงเรียนวัชรวิทยา ดาวโหลด
88English M2 8- Past Simple Tense | ครูอุษณี สร้อยเพ็ชร | โรงเรียนวัชรวิทยา ดาวโหลด
99English M2 9- Past Continuous | ครูอุษณี สร้อยเพ็ชร | โรงเรียนวัชรวิทยา ดาวโหลด
1010English M2 10- Article | ครูอุษณี สร้อยเพ็ชร | โรงเรียนวัชรวิทยา ดาวโหลด
1111English M2 11- Subject Verb Agreement ตอนที่ 1 | ครูอดิศักดิ์ กิจติวรวิทย์ | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวโหลด
1212English M2 12- Subject Verb Agreement ตอนที่ 2 | ครูอดิศักดิ์ กิจติวรวิทย์ | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวโหลด
1313English M2 13- Conditional Sentence | ครูอดิศักดิ์ กิจติวรวิทย์ | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวโหลด
1414English M2 14- Subjunctive ตอนที่ 1 | ครูอดิศักดิ์ กิจติวรวิทย์ | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวโหลด
1515English M2 15- Subjunctive ตอนที่ 2 | ครูอดิศักดิ์ กิจติวรวิทย์ | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวโหลด
1616Math M2 1 ค 1.1 อัตราส่วน | เพ็ญศิริ ศรีสว่าง | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ดาวโหลด
1717Math M2 2 ค 1.1 สัดส่วนและโจทย์สัดส่วน | เพ็ญศิริ ศรีสว่าง | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ดาวโหลด
1818Math M2 3 ค 1.1 ร้อยละ | เพ็ญศิริ ศรีสว่าง | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ดาวโหลด
1919Math M2 4 ค 1.1 โจทย์ร้อยละ ตอน 1 | เพ็ญศิริ ศรีสว่าง | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ดาวโหลด
2020Math M2 5 ค 1.1 โจทย์ร้อยละ ตอน 2 | เพ็ญศิริ ศรีสว่าง | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ดาวโหลด
2121Math M2 6 ค 2.2 การเลือกใช้เครื่องมือ และหน่วยในการวัดความยาว | ทองพูล โสภารุณ | รร.บ้านวังหิน
2222Math M2 7 ค 2.1 การเปรียบเทียบหน่วยความยาว หน่วยพื้นที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบ | ทองพูล โสภารุณ | รร.บ้านวังหิน
2323Math M2 8 ค 2.1 การคาดคะเน (ความยาว, พื้นที่, ปริมาตร, น้ำหนัก, เวลา) - การนำไปใช้ ตอน 1 | ทองพูล โสภารุณ | รร.บ้านวังหิน
2424Math M2 9 ค 2.2 การคาดคะเน (ความยาว, พื้นที่, ปริมาตร, น้ำหนัก, เวลา) - การนำไปใช้ ตอน 2 | ทองพูล โสภารุณ | รร.บ้านวังหิน
2525Math M2 10 ค 3.2 ความเท่ากันทุกประการ ตอน 1 1. รูป2 รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน, ฉาก-ด้าน-ด้าน | ครูอภิณห์ภัศ มานิ่ม | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาวโหลด
2626Math M2 11 ค 3.2 ความเท่ากันทุกประการ ตอน 2 2. รูป2 รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม, มุม-มุม-ด้าน | ครูอภิณห์ภัศ มานิ่ม | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาวโหลด
2727Math M2 12 ค 3.2 ความเท่ากันทุกประการ ตอน 3 3. รูป2 รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน และรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว | ครูอภิณห์ภัศ มานิ่ม | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาวโหลด
2828Math M2 13 ค 3.2 ความเท่ากันทุกประการ ตอน 4 4.การประยุกต์ความเท่ากัน ทุกประการและนำไปใช้ | ครูอภิณห์ภัศ มานิ่ม | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาวโหลด
2929Math M2 14 ค 3.2 การเลื่อนขนาน | ลักษณ์ ทรงธรรม | รร.สามเสนวิทยาลัย
3030Math M2 15 ค 3.2 การสะท้อน ตอน 1 | ลักษณ์ ทรงธรรม | รร.สามเสนวิทยาลัย
3131Math M2 16 ค 3.2 การสะท้อน ตอน 2 | ลักษณ์ ทรงธรรม | รร.สามเสนวิทยาลัย
3232Math M2 17 ค 3.2 การหมุน ตอน 1 | ลักษณ์ ทรงธรรม | รร.สามเสนวิทยาลัย
3333Math M2 18 ค 3.2 การหมุน ตอน 2 | ลักษณ์ ทรงธรรม | รร.สามเสนวิทยาลัย
3434Math M2 19 ค 3.2 การนำไปใช้ ตอน 1 | ลักษณ์ ทรงธรรม | รร.สามเสนวิทยาลัย
3535Math M2 20 ค 3.2 การนำไปใช้ ตอน 2 | ลักษณ์ ทรงธรรม | รร.สามเสนวิทยาลัย
3636Science M2 1 ว 3.1 การสกัดตัวด้วยตัวทำลาย (Extraction) | นิตยา มะโนคำ | รร.จักรคำคณาทร ดาวโหลด
3737Science M2 2 ว 3.1 โครมาโทกราฟี (Chromatography) | นิตยา มะโนคำ | รร.จักรคำคณาทร ดาวโหลด
3838Science M2 3 ว 3.1 สัญลักษณ์นิวเคลียร์ | นิตยา มะโนคำ | รร.จักรคำคณาทร ดาวโหลด
3939Science M2 4 ว 3.1 "สมบัติธาตุโลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ" | นิตยา มะโนคำ | รร.จักรคำคณาทร ดาวโหลด
4040Science M2 5 ว 3.2 ปฏิกิริยาเคมี | ครูจิตติชัย บุญพา | โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ดาวโหลด
4141Science M2 6 ว 3.2 สมการเคมี | ครูจิตติชัย บุญพา | โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ดาวโหลด
4242Science M2 7 ว 3.2 กฎทรงมวล | ครูจิตติชัย บุญพา | โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ดาวโหลด
4343Science M2 8 ว 3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อ การเกิดปฏิกิริยา ตอน 1 (ชนิดของสารและอุณหภูมิ) | ครูจิตติชัย บุญพา | โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ดาวโหลด
4444Science M2 9 ว 3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อ การเกิดปฏิกิริยา ตอน 2 (ความเข้มข้นและพื้นที่ผิว) | ครูจิตติชัย บุญพา | โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ดาวโหลด
4545Science M2 10 ว 6.1 หินตะกอนและการใช้ประโยชน์ | ครูนาวิน แป้นเหลือ | รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดาวโหลด
4646Science M2 11 ว 6.1 หินอัคนีและการใช้ประโยชน์ | ครูนาวิน แป้นเหลือ | รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดาวโหลด
4747Science M2 12 ว 6.1 หินแปรและการใช้ประโยชน์ | ครูนาวิน แป้นเหลือ | รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดาวโหลด
4848Science M2 13 ว 6.1 วัฏจักรหิน | ครูนาวิน แป้นเหลือ | รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดาวโหลด
4949Science M2 14 ว 6.1 การกำเนิดและสมบัติของแร่ | ครูปวเรศ มุดไธสง | รร.วัดตะพงนอก
5050Science M2 15 ว 6.1 ประโยชน์และแหล่งที่พบของแร่ | ครูปวเรศ มุดไธสง | รร.วัดตะพงนอก
5151Science M2 16 ว 6.1 ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน | ครูปวเรศ มุดไธสง | รร.วัดตะพงนอก
5252Science M2 17 ว 6.1 สารเนื้อผสม ประเภทคอลลอยด์ | ครูกมลนัทธ์ นามี | รร.เสอเพลอพิทยาคม ดาวโหลด
5353Science M2 18 ว 6.1 โครงสร้างโลก | ครูกมลนัทธ์ นามี | รร.เสอเพลอพิทยาคม
5454Science M2 19 ว 6.1 การผุพังอยู่กับที่ ตอน 1 | ครูวรางค์ภัทร์ สุขเรือน | โรงเรียนสงวนหญิง
5555Science M2 20 ว 6.1 การผุพังอยู่กับที่ ตอน 2 | ครูวรางค์ภัทร์ สุขเรือน | โรงเรียนสงวนหญิง ดาวโหลด
5656Science M2 21 ว 4.1 ขนาดและทิศทางของแรง | ครูสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์ | รร.มัธยมวัดดุสิตาราม
5757Social M2 1 ส 3.1 ความหมายและความสำคัญของการลงทุน และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ | ขนิษฐา จันทร์สว่าง | รร.สุราษฎร์ธานี
5858Social M2 2 ส 3.1 การบริหารจัดการเงินออมและ การลงทุนภาคครัวเรือน | ขนิษฐา จันทร์สว่าง | รร.สุราษฎร์ธานี
5959Social M2 3 ส 3.1 หลักการและเป้าหมายของ ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง | เสาวภา หัฏฐสะกุล | รร.สุราษฎร์ธานี
6060Social M2 4 ส 3.1 การประยุกต์ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต สินค้าและบริการในท้องถิ่น | เสาวภา หัฏฐสะกุล | รร.สุราษฎร์ธานี
6161Social M2 5 ส 3.2 การแข่งขันทางการค้า ในประเทศ | วรารัตน์ นาพิรุณ | รร.สุราษฎร์ธานี ดาวโหลด
6262Social M2 6 ส 3.2 การแข่งขันทางการค้า ระหว่างประเทศ | วรารัตน์ นาพิรุณ | รร.สุราษฎร์ธานี
6363Social M2 7 ส 4.2 แหล่งอารยธรรมโบราณ ในภูมิภาคเอเชีย: อารยธรรมจีน | นำโชค อุ่นเวียง | รร.ศรีอยุธยาฯ ดาวโหลด
6464Social M2 8 ส 4.2 แหล่งอารยธรรมโบราณ ในภูมิภาคเอเชีย: อารยธรรมเอเชียตะวันตก เฉียงใต้ | นำโชค อุ่นเวียง | รร.ศรีอยุธยาฯ ดาวโหลด
6565Social M2 9 ส 4.2 แหล่งอารยธรรมโบราณ ในภูมิภาคเอเชีย: อารยธรรมอินเดีย | นำโชค อุ่นเวียง | รร.ศรีอยุธยาฯ ดาวโหลด
6666Social M2 10 ส 4.3 สถาปนาอาณาจักรอยุธยา | ปนิตา ลือขจร | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ดาวโหลด
6767Social M2 11 ส 4.3 การเมืองการปกครองอาณาจักรอยุธยา | ปนิตา ลือขจร | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ดาวโหลด
6868Social M2 12 ส 4.3 สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม อาณาจักรอยุธยา | ปนิตา ลือขจร | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ดาวโหลด
6969Social M2 13 ส 5.1 ลักษณะภูมิประเทศ ของทวีปยุโรป | พลากร จำลอง | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7070Social M2 14 ส 5.1 ลักษณะภูมิอากาศ ของทวีปยุโรป | พลากร จำลอง | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7171Social M2 15 ส 5.1 เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประชากรของทวีปยุโรป | พลากร จำลอง | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7272Social M2 16 ส 5.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในทวีปยุโรป | พลากร จำลอง | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7373Social M2 17 ส 5.1 ลักษณะภูมิประเทศ ของทวีปแอฟริกา | พลากร จำลอง | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
7474Social M2 18 ส 5.1 เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประชากรของทวีปแอฟริกา | ครูชมพลอย ชุติแพทย์วิภา | โรงเรียนสุรวิทยาคาร ดาวโหลด
7575Social M2 19 ส 5.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในทวีปแอฟริกา | ครูชมพลอย ชุติแพทย์วิภา | โรงเรียนสุรวิทยาคาร ดาวโหลด
7676Social M2 20 ส 5.1 ลักษณะภูมิอากาศ ของทวีปแอฟริกา | ปนิตา ลือขจร | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ดาวโหลด
7777Thai M21 ท 1.1 การจับใจความสำคัญจากการอ่านบทความ | มยุรี วงศ์ทองคำ | รร.สามเสนวิทยาลัย ดาวโหลด
7878Thai M22 ท 1.1 การอ่านสารโน้มน้าวใจ อย่างมีวิจารณญาณ | มยุรี วงศ์ทองคำ | รร.สามเสนวิทยาลัย ดาวโหลด
7979Thai M23 ท 1.1 การอ่านวิเคราะห์สาร | มยุรี วงศ์ทองคำ | รร.สามเสนวิทยาลัย ดาวโหลด
8080Thai M24 ท 2.1 การเขียนแสดงความคิดเห็นจากข่าวและเหตุการณ์สำคัญ | มยุรี วงศ์ทองคำ | รร.สามเสนวิทยาลัย ดาวโหลด
8181Thai M25 ท 2.1 การเขียนเรียงความ ตอนที่ 1 | นิภา จินตนนท์ | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
8282Thai M26 ท 2.1 การเขียนเรียงความ ตอนที่ 2 | นิภา จินตนนท์ | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
8383Thai M27 ท 4.1 การสร้างคำ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน ตอน 1 | สมศรี เขียวชะอุ่ม | รร.เมืองเชลียง ดาวโหลด
8484Thai M28 ท 4.1 การสร้างคำ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน ตอน 2 | สมศรี เขียวชะอุ่ม | รร.เมืองเชลียง ดาวโหลด
8585Thai M212 ท 4.1 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ) | นิภา จินตนนท์ | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
8686Thai M213 ท 3.1 การพูดวิเคราะห์วิจารณ์ | นิภา จินตนนท์ | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
8787Thai M214 ท 2.1 จุดประกายการเขียน ตอนที่ 1 | สุพิศ กลิ่นบุปผา | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
8888Thai M215 ท 2.1 จุดประกายการเขียน ตอนที่ 2 | สุพิศ กลิ่นบุปผา | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
8989Thai M216 ท 2.1 จุดประกายการเขียน ตอนที่ 3 | สุพิศ กลิ่นบุปผา | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
9090Thai M217 ท 5.1 การฝึกทักษะการฟัง ตอนที่ 1 | ครูแสงสุรี วาดวิจิตร | โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดาวโหลด
9191Thai M218 ท 5.1 การฝึกทักษะการฟัง ตอนที่ 2 | ครูแสงสุรี วาดวิจิตร | โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดาวโหลด
9292Thai M219 ท 3.1 สำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับการพูด ตอนที่ 1 | ครูแสงสุรี วาดวิจิตร | โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดาวโหลด
9393Thai M220 ท 3.1 สำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับการพูด ตอนที่ 2 | ครูแสงสุรี วาดวิจิตร | โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์