Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2

free counter

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

ประถมศึกษา : ชั้น ป.1 / ชั้น ป.2 / ชั้น ป.3 / ชั้น ป.4 / ชั้น ป.5 / ชั้น ป.6
มัธยมศึกษา : ชั้น ม.1 / ชั้น ม.2 / ชั้น ม.3 / ชั้น ม.4 / ชั้น ม.5 / ชั้น ม.6

ชั้นประถมศึกษา

ที่ ลำดับที่/ชั้น รายวิชา ชั้น ชั่วโมงที่ ตัวชี้วัด ชื่อเรื่อง/Online ดาวโหลด
11English M3 1- Passive Voice 1 | ครูซี บุญยโกศล | โรงเรียนสตรีวิทยา ดาวโหลด
22English M3 2- Passive Voice 2 | ครูซี บุญยโกศล | โรงเรียนสตรีวิทยา ดาวโหลด
33English M3 3- Relative Clause | ครูซี บุญยโกศล | โรงเรียนสตรีวิทยา
44English M3 4- Letters | ครูซี บุญยโกศล | โรงเรียนสตรีวิทยา
55English M3 5- Signs | ครูซี บุญยโกศล | โรงเรียนสตรีวิทยา
66English M3 6- Reading ตอน 1 | ครูสิทธิพงษ์ วงศ์อาจ | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
77English M3 7- Reading ตอน 2 | ครูสิทธิพงษ์ วงศ์อาจ | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
88English M3 8- Past Perfect Tense | ครูศันสนีย์ ศานติรัตนชัย | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
99English M3 9- Wish / If Only | ครูศันสนีย์ ศานติรัตนชัย | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวโหลด
1010English M3 10- Past Continuous Tense | ครูศันสนีย์ ศานติรัตนชัย | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวโหลด
1111English M3 11- Modal Verbs | ครูศันสนีย์ ศานติรัตนชัย | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวโหลด
1212English M3 12- Active / Passive Voice | ครูศันสนีย์ ศานติรัตนชัย | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวโหลด
1313English M3 13- Direct / Indirect Speech | ครูศันสนีย์ ศานติรัตนชัย | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวโหลด
1414Math M3 1 ค 2.1, ค 2.2 พื้นที่ของปริซึม | วิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม | รร.เมืองเชลียง ดาวโหลด
1515Math M3 2 ค 2.1, ค 2.2 ปริมาตรของปริซึม | วิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม | รร.เมืองเชลียง ดาวโหลด
1616Math M3 3 ค 2.1, ค 2.2 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก | วิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม | รร.เมืองเชลียง ดาวโหลด
1717Math M3 4 ค 2.1, ค 2.2 ปริมาตรของทรงกระบอก | วิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม | รร.เมืองเชลียง ดาวโหลด
1818Math M3 5 ค 4.2 สมการของพาราโบลา | พีระพงศ์ สิรสุนทร | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
1919Math M3 6 ค 4.2 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 เมื่อ a ? 0 กรณี a > 0 | พีระพงศ์ สิรสุนทร | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2020Math M3 7 ค 4.2 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 เมื่อ a ? 0 กรณี a < 0 | พีระพงศ์ สิรสุนทร | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2121Math M3 8 ค 4.2 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + k เมื่อ a ? 0 กรณี a > 0 | พีระพงศ์ สิรสุนทร | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2222Math M3 9 ค 4.2 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + k เมื่อ a ? 0 กรณี a < 0 | พีระพงศ์ สิรสุนทร | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2323Math M3 10 ค 4.2 กราฟของสมการ เชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1 | โกเมน อรัญเวศ | รร.เบ็ญจะมะมหาราช ดาวโหลด
2424Math M3 11 ค 4.2 กราฟของสมการ เชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2 | โกเมน อรัญเวศ | รร.เบ็ญจะมะมหาราช ดาวโหลด
2525Math M3 12 ค 4.2 กราฟและการนำไปใช้ | โกเมน อรัญเวศ | รร.เบ็ญจะมะมหาราช ดาวโหลด
2626Math M3 13 ค 4.2 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(x - h)2 + k เมื่อ a ? 0 กรณี h ? 0 และ k = 0 | พีระพงศ์ สิรสุนทร | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2727Math M3 14 ค 4.2 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(x - h)2 + k เมื่อ a ? 0 กรณี h ? 0 และ k ? 0 | พีระพงศ์ สิรสุนทร | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2828Math M3 15 ค 4.2 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ a ? 0 ตอนที่ 1 | พีระพงศ์ สิรสุนทร | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2929Math M3 16 ค 4.2 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ a ? 0 ตอนที่ 2 | พีระพงศ์ สิรสุนทร | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
3030Math M3 17 ค 4.2 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ a ? 0 ตอนที่ 3 | พีระพงศ์ สิรสุนทร | โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
3131Math M3 18 ค 3.2 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน | สุกิจ สมงาม | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
3232Math M3 19 ค 3.2 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน | สุกิจ สมงาม | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
3333Math M3 20 ค 3.2 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน - การนำไปใช้ | เกศรารัตน์ ไม้ทองงาม | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
3434Science M3 1 ว 4.1 แรงย่อยสู่แรงลัพธ์ | แอนนา สุขสังวาลย์ | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ดาวโหลด
3535Science M3 2 ว 4.1 ความเร็วสู่ความเร่ง ตอน 1 | แอนนา สุขสังวาลย์ | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ดาวโหลด
3636Science M3 3 ว 4.1 ความเร็วสู่ความเร่ง ตอน 2 | แอนนา สุขสังวาลย์ | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ดาวโหลด
3737Science M3 4 ว 4.1 แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา | สัญชัย วัฒนกุล | รร.พยุหะพิทยาคม ดาวโหลด
3838Science M3 5 ว 4.1 แรงเสียดทาน | สัญชัย วัฒนกุล | รร.พยุหะพิทยาคม ดาวโหลด
3939Science M3 6 ว 4.1 แรงพยุงของของเหลว ตอน 1 | สัญชัย วัฒนกุล | รร.พยุหะพิทยาคม ดาวโหลด
4040Science M3 7 ว 4.2 แรงพยุงของของเหลว ตอน 2 | สัญชัย วัฒนกุล | รร.พยุหะพิทยาคม ดาวโหลด
4141Science M3 8 ว 4.2 โมเมนต์ของแรง ตอน 1 | สุภาพร ดวงศรี | รร.เบ็ญจะมะมหาราช ดาวโหลด
4242Science M3 9 ว 4.2 โมเมนต์ของแรง ตอน 2 | สุภาพร ดวงศรี | รร.เบ็ญจะมะมหาราช ดาวโหลด
4343Science M3 10 ว 4.2 การเคลื่อนที่ของวัตถุ (การเคลื่อนที่แนวตรง) | สุทธิลักษณ์ ทองพิลา | มัธยมวัดดุสิตาราม
4444Science M3 11 ว 4.2 การเคลื่อนที่ของวัตถุ (การเคลื่อนที่แบบวงกลม) | สุทธิลักษณ์ ทองพิลา | มัธยมวัดดุสิตาราม
4545Science M3 12 ว 5.1 กฎการอนุรักษ์พลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อค่าของ พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ ตอน 1 | ครูทิพย์ภาภรณ์ สะเดา | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
4646Science M3 13 ว 5.1 กฎการอนุรักษ์พลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อค่าของ พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ ตอน 2 | ครูทิพย์ภาภรณ์ สะเดา | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
4747Science M3 14 ว 5.1 กฎการอนุรักษ์พลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อค่าของ พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ ตอน 3 | ครูทิพย์ภาภรณ์ สะเดา | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
4848Science M3 15 ว 5.1 ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม ตอน 1 | รำพู ช่างไชย | รร.เมืองเชลียง ดาวโหลด
4949Science M3 16 ว 5.1 ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม ตอน 2 | รำพู ช่างไชย | รร.เมืองเชลียง ดาวโหลด
5050Science M3 17 ว 5.1 การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า ตอน 1 | อภิญญา เที่ยงธรรม | รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา ดาวโหลด
5151Science M3 18 ว 5.1 การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า ตอน 2 | อภิญญา เที่ยงธรรม | รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา ดาวโหลด
5252Science M3 19 ว 5.1 "ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้านทานกับชนิด ขนาด และความยาวของตัวนำ" | สัญชัย วัฒนกุล | รร.พยุหะพิทยาคม ดาวโหลด
5353Science M3 20 ว 5.1 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | ครูสุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์ | รร.มัธยมวัดดุสิตาราม
5454Science M3 21 ว 7.1 น้ำขึ้น น้ำลง ตอน 1 | สัญชัย วัฒนกุล | รร.พยุหะพิทยาคม ดาวโหลด
5555Science M3 22 ว 7.1 น้ำขึ้น น้ำลง ตอน 2 | สัญชัย วัฒนกุล | รร.พยุหะพิทยาคม ดาวโหลด
5656Science M3 23 ว 1.2 การทดลองของเมนเดล ตอน 1 | สัญชัย วัฒนกุล | รร.พยุหะพิทยาคม ดาวโหลด
5757Science M3 24 ว 1.2 การทดลองของเมนเดล ตอน 2 | สัญชัย วัฒนกุล | รร.พยุหะพิทยาคม ดาวโหลด
5858Social M3 13.1 กลไกราคาและการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ | ปรินทร์ ทองเผือก | รร.สามเสนวิทยาลัย ดาวโหลด
5959Social M3 23.2 นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล | ปรินทร์ ทองเผือก | รร.สามเสนวิทยาลัย ดาวโหลด
6060Social M3 33.2 ปัญหาและผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และการว่างงาน ตอน 1 | ปรินทร์ ทองเผือก | รร.สามเสนวิทยาลัย ดาวโหลด
6161Social M3 43.2 ปัญหาและผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และการว่างงาน ตอน 2 | ปรินทร์ ทองเผือก | รร.สามเสนวิทยาลัย
6262Social M3 53.2 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและ การค้าระหว่างประเทศ | ธนสาร เมธสุทธิ์ | รร.พระปฐมวิทยาลัย
6363Social M3 63.2 สงครามโลกครั้งที่ 1 | ธนสาร เมธสุทธิ์ | รร.พระปฐมวิทยาลัย
6464Social M3 74.2 สงครามโลกครั้งที่ 2 | ธนสาร เมธสุทธิ์ | รร.พระปฐมวิทยาลัย
6565Social M3 84.2 พัฒนาการของไทยในสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 1 | สุพรรณษา เม่งเตี๋ยน | รร.พระปฐมวิทยาลัย
6666Social M3 94.3 พัฒนาการของไทยในสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 2 | สุพรรณษา เม่งเตี๋ยน | รร.พระปฐมวิทยาลัย
6767Social M3 105.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง กายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 1 | ศิริพร พิทักษ์จินดา | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
6868Social M3 115.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง กายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 2 | ศิริพร พิทักษ์จินดา | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
6969Social M3 125.2 การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 1 | ศิริพร พิทักษ์จินดา | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
7070Social M3 135.2 การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 2 | ศิริพร พิทักษ์จินดา | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
7171Social M3 145.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคม ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 1 | ชาญวุฒิ ทองจันทร์ | รร.สตรีวิทยา
7272Social M3 155.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคม ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 2 | ชาญวุฒิ ทองจันทร์ | รร.สตรีวิทยา
7373Social M3 165.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคม ของทวีปอเมริกาใต้ ตอน 1 | ชาญวุฒิ ทองจันทร์ | รร.สตรีวิทยา
7474Social M3 175.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคม ของทวีปอเมริกาใต้ ตอน 2 | ชาญวุฒิ ทองจันทร์ | รร.สตรีวิทยา
7575Social M3 185.2 ปัญหาผลกระทบและ แนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อม ในทวีปอเมริกาเหนือ | ธนสาร เมธสุทธิ์ | รร.พระปฐมวิทยาลัย
7676Social M3 195.2 ปัญหาผลกระทบและ แนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อม ในทวีปอเมริกาใต้ | ธนสาร เมธสุทธิ์ | รร.พระปฐมวิทยาลัย
7777Thai M31 ท 1.1 การอ่านจับใจความ จากสื่อต่าง ๆ ตอน 1 | วุฒิชัย ครองสิทธิ์ | รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดาวโหลด
7878Thai M32 ท 1.1 การอ่านจับใจความ จากสื่อต่าง ๆ ตอน 2 | วุฒิชัย ครองสิทธิ์ | รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดาวโหลด
7979Thai M33 ท 2.1 การเขียนย่อความ จากสื่อต่าง ๆ ตอน 1 | วุฒิชัย ครองสิทธิ์ | รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดาวโหลด
8080Thai M34 ท 2.1 การเขียนย่อความ จากสื่อต่าง ๆ ตอน 2 | วุฒิชัย ครองสิทธิ์ | รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดาวโหลด
8181Thai M35 ท 3.1 การพูดโน้มน้าว ตอน 1 | ชมชนก ทรงมิตร | รร.ราชวินิต มัธยม
8282Thai M36 ท 3.1 การพูดโน้มน้าว ตอน 2 | ชมชนก ทรงมิตร | รร.ราชวินิต มัธยม
8383Thai M37 ท 3.1 การพูดวิเคราะห์วิจารณ์ ตอน 1 | ระพีร์ ปิยจันทร์ | รร.สตรีอ่างทอง
8484Thai M38 ท 3.1 การพูดวิเคราะห์วิจารณ์ ตอน 2 | ระพีร์ ปิยจันทร์ | รร.สตรีอ่างทอง
8585Thai M39 ท 3.1 โวหารภาพพจน์ ตอนที่ 1 | วันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ | รร.พระปฐมวิทยาลัย
8686Thai M310 ท 3.1 โวหารภาพพจน์ ตอนที่ 2 | วันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ | รร.พระปฐมวิทยาลัย
8787Thai M311 ท 4.1 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย | พจนา สถาพร | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ดาวโหลด
8888Thai M312 ท 4.1 คำบาลี - สันกฤต | พจนา สถาพร | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ดาวโหลด
8989Thai M313 ท 1.1 มหัศจรรย์แห่งมะละกอ | วันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ | รร.พระปฐมวิทยาลัย
9090Thai M314 ท 3.1 การวิเคราะห์วิจารณ์การฟังและดู | วันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ | รร.พระปฐมวิทยาลัย
9191Thai M315 ท 4.1 คำทับศัพท์, คำบัญญัติ ตอน 1 | อุรุพงษ์ บุญญาผลา | โรงเรียนศรีอยุธยาฯ
9292Thai M316 ท 4.1 คำทับศัพท์, คำบัญญัติ ตอน 2 | อุรุพงษ์ บุญญาผลา | โรงเรียนศรีอยุธยาฯ
9393Thai M317 ท 5.1 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า จากเรื่องพระอภัยมณี ตอน 1 | ระพีร์ ปิยจันทร์ | รร.สตรีอ่างทอง
9494Thai M318 ท 5.1 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า จากเรื่องพระอภัยมณี ตอน 2 | ระพีร์ ปิยจันทร์ | รร.สตรีอ่างทอง
9595Thai M319 ท 3.1 การโต้วาที ตอนที่ 1 | วันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ | รร.พระปฐมวิทยาลัย ดาวโหลด
9696Thai M320 ท 3.1 การโต้วาที ตอนที่ 2 | วันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ | รร.พระปฐมวิทยาลัย ดาวโหลด