Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2

free counter

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

ประถมศึกษา : ชั้น ป.1 / ชั้น ป.2 / ชั้น ป.3 / ชั้น ป.4 / ชั้น ป.5 / ชั้น ป.6
มัธยมศึกษา : ชั้น ม.1 / ชั้น ม.2 / ชั้น ม.3 / ชั้น ม.4 / ชั้น ม.5 / ชั้น ม.6

ชั้นประถมศึกษา

ที่ ลำดับที่/ชั้น รายวิชา ชั้น ชั่วโมงที่ ตัวชี้วัด ชื่อเรื่อง/Online ดาวโหลด
11English M4 1- Present Simple and Present Continuous | ครูชาคริต หะซัน | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ดาวโหลด
22English M4 2- Present Perfect and Past Simple | ครูชาคริต หะซัน | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
33English M4 3- Past Simple and Past Perfect | ครูชาคริต หะซัน | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ดาวโหลด
44English M4 4- Past Simple and Past Continuous | ครูชาคริต หะซัน | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ดาวโหลด
55English M4 5- Comparatives & Superlatives | Mr. Graham Roemmele | โรงเรียนอัสสัมชัญ ดาวโหลด
66English M4 6- City Profile | ครูเอมอุษา ภูมิสวัสดิ์ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดาวโหลด
77English M4 7- Travel Plan | ครูเอมอุษา ภูมิสวัสดิ์ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดาวโหลด
88English M4 8- If I Were a Guide | ครูเอมอุษา ภูมิสวัสดิ์ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดาวโหลด
99English M4 9- Using Question Tags | ครูสุพัฒนา ใจรักษ์พงศ์ | โรงเรียนสตรีวิทยา ดาวโหลด
1010English M4 10- Giving Advice | ครูสุพัฒนา ใจรักษ์พงศ์ | โรงเรียนสตรีวิทยา ดาวโหลด
1111English M4 11- Adverbs and Adjectives | ครูสุพัฒนา ใจรักษ์พงศ์ | โรงเรียนสตรีวิทยา ดาวโหลด
1212English M4 12- Finite and Non - Finite Verbs | ครูสุพัฒนา ใจรักษ์พงศ์ | โรงเรียนสตรีวิทยา ดาวโหลด
1313English M4 13- Passive Voice | ครูสุพัฒนา ใจรักษ์พงศ์ | โรงเรียนสตรีวิทยา ดาวโหลด
1414English M4 14- Possessive Pronouns | ครูสุพัฒนา ใจรักษ์พงศ์ | โรงเรียนสตรีวิทยา ดาวโหลด
1515English M4 15- Defining Relative Clauses | ครูศันสนีย์ ศานติรัตนชัย | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวโหลด
1616English M4 16- Non - defining Relative Clauses and Relative Words | ครูศันสนีย์ ศานติรัตนชัย | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ดาวโหลด
1717Math M4 1 ค 4.1 "เซต, เอกภพสัมพัทธ์, สมาชิกของเซต" | ธเนษฐ ชวาลสันตติ | รร.หอวัง ดาวโหลด
1818Math M4 2 ค 4.1 สับเซต / เพาเวอร์เซต ตอน 1 | ธเนษฐ ชวาลสันตติ | รร.หอวัง ดาวโหลด
1919Math M4 3 ค 4.1 เพาเวอร์เซต ตอน 2 / การดำเนินการของเซต ตอน 1 | ธเนษฐ ชวาลสันตติ | รร.หอวัง ดาวโหลด
2020Math M4 4 ค 4.1 การดำเนินการของเซต ตอน 2 | ธเนษฐ ชวาลสันตติ | รร.หอวัง ดาวโหลด
2121Math M4 5 ค 4.2 การนับจำนวนสมาชิกของเซต ตอน 1 | ครูสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล | โรงเรียนปรางค์กู่
2222Math M4 6 ค 4.2 การนับจำนวนสมาชิกของเซต ตอน 2 - โจทย์ปัญหา | ครูสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล | โรงเรียนปรางค์กู่
2323Math M4 7 ค 4.1, 4.2 ความสัมพันธ์(Relation)โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ | นิพนธ์ สติภา | รร.สิริรัตนาธร ดาวโหลด
2424Math M4 8 ค 4.1, 4.2 การเขียนกราฟ ของความสัมพันธ์ | นิพนธ์ สติภา | รร.สิริรัตนาธร ดาวโหลด
2525Math M4 9 ค 1.1, 1.2, 1.4 สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ | ครูณิชนันทน์ เอมโอช | โรงเรียนราชวินิต มัธยม ดาวโหลด
2626Math M4 10 ค 4.2 จำนวนจริง และการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 | สนั่น เขื่อนแก้ว | รร.สงวนหญิง
2727Math M4 11 ค 4.2 จำนวนจริง และการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 | สนั่น เขื่อนแก้ว | รร.สงวนหญิง
2828Math M4 12 ค 4.2 จำนวนจริง และการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 3 | สนั่น เขื่อนแก้ว | รร.สงวนหญิง
2929Math M4 13 ค 4.2 การแก้อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง | สนั่น เขื่อนแก้ว | รร.สงวนหญิง
3030Math M4 14 ค 4.2 โจทย์ปัญหาอสมการ ตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง | |
3131Math M4 15 ค 1.1 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง และการนำไปใช้ | นิพนธ์ สติภา | รร.สิริรัตนาธร ดาวโหลด
3232Math M4 16 ค 4.1, ค 4.2 ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน | นิพนธ์ สติภา | รร.สิริรัตนาธร ดาวโหลด
3333Math M4 17 ค 4.1, ค 4.2 โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน | นิพนธ์ สติภา | รร.สิริรัตนาธร ดาวโหลด
3434Math M4 18 ค 4.1, ค 4.2 ฟังก์ชันเชิงเส้น | นิพนธ์ สติภา | รร.สิริรัตนาธร ดาวโหลด
3535Math M4 19 ค 4.1, ค 4.2 ฟังก์ชันกำลังสอง | นิพนธ์ สติภา | รร.สิริรัตนาธร ดาวโหลด
3636Math M4 20 ค 4.1, ค 4.2 การใช้กราฟของฟังก์ชัน ในการแก้สมการ | ครูนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ | โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
3737Math M4 21 ค 4.1, ค 4.2 การใช้กราฟของฟังก์ชัน ในการแก้อสมการ | ครูนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ | โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
3838Math M4 22 ค 4.1, ค 4.2 การแก้โจทย์ปัญหา เอกซ์โพเนนเชียล | ครูนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ | โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
3939Math M4 23 ค 4.1, ค 4.2 ฟังก์ชันค่าสมบูรณ์ | ครูนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ | โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
4040Science M4 1 ว 4.2 การบอกตำแหน่งวัตถุ | อาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ | รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ดาวโหลด
4141Science M4 2 ว 4.2 การเคลื่อนที่แนวตรง | อาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ | รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ดาวโหลด
4242Science M4 3 ว 4.2 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ | อาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ | รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ดาวโหลด
4343Science M4 4 ว 4.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม | อาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ | รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ดาวโหลด
4444Science M4 5 ว 4.2 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกอย่างง่าย | อาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ | รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ดาวโหลด
4545Science M4 6 ว.4.1 แรงจากสนามแรงโน้มถ่วง | เทวัญ ดีจรัส | รร.สตรีสมุทรปราการ ดาวโหลด
4646Science M4 7 ว.4.1 แรงจากสนามไฟฟ้า | เทวัญ ดีจรัส | รร.สตรีสมุทรปราการ ดาวโหลด
4747Science M4 8 ว.4.1 แรงจากสนามแม่เหล็ก | เทวัญ ดีจรัส | รร.สตรีสมุทรปราการ ดาวโหลด
4848Science M4 9 ว 5.1 คลื่นกล และองค์ประกอบของคลื่น | เทวัญ ดีจรัส | รร.สตรีสมุทรปราการ ดาวโหลด
4949Science M4 10 ว 5.1 สมบัติของคลื่น ตอน 1 | ชรินทร์ วัฒนธีรางกูร | รร.พระปฐมวิทยาลัย
5050Science M4 11 ว 5.1 สมบัติของคลื่น ตอน 2 | ชรินทร์ วัฒนธีรางกูร | รร.พระปฐมวิทยาลัย
5151Science M4 12 ว 5.1 การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว และความถี่ของคลื่นเสียง | ชรินทร์ วัฒนธีรางกูร | รร.พระปฐมวิทยาลัย
5252Science M4 13 ว 5.1 ลักษณะทางกายภาพ ของคลื่นเสียง การเกิดบีตส์ | ชรินทร์ วัฒนธีรางกูร | รร.พระปฐมวิทยาลัย
5353Science M4 14 ว 5.1 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี ไอโซโทป กัมมันตภาพรังสี | ธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ | รร.ราชวินิต มัธยม
5454Science M4 15 ว 5.1 ครึ่งชีวิต | ธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ | รร.ราชวินิต มัธยม
5555Science M4 16 ว 5.1 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ | ธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ | รร.ราชวินิต มัธยม
5656Social M4 1 ส 1.2 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตอน 1 | ปราโมทย์ แหวนเงิน | รร.ปรางค์กู่ ดาวโหลด
5757Social M4 2 ส 1.2 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตอน 2 | ปราโมทย์ แหวนเงิน | รร.ปรางค์กู่ ดาวโหลด
5858Social M4 3 ส 1.2 เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ปราโมทย์ แหวนเงิน | รร.ปรางค์กู่ ดาวโหลด
5959Social M4 4 ส 1.2 ศาสนพิธี | ปราโมทย์ แหวนเงิน | รร.ปรางค์กู่ ดาวโหลด
6060Social M4 5 ส 2.1 โครงสร้างทางสังคม ตอน 1 | ศรายุธ ธารเนตร | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
6161Social M4 6 ส 2.1 โครงสร้างทางสังคม ตอน 2 | ศรายุธ ธารเนตร | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
6262Social M4 7 ส 2.1 การจัดระเบียบทางสังคม บรรทัดฐาน ค่านิยม ตอน 1 | ศรายุธ ธารเนตร | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย
6363Social M4 8 ส 2.1 การจัดระเบียบทางสังคม บรรทัดฐาน ค่านิยม ตอน 2 | ศรายุธ ธารเนตร | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ดาวโหลด
6464Social M4 9 ส 3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ | เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6565Social M4 10 ส 3.1 ระบบเศรษฐกิจของโลก ในปัจจุบัน | เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6666Social M4 11 ส 3.1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยน (ตลาด) | เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ | รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
6767Social M4 12 ส 2.1 สถาบันทางสังคม | วทัญญู สุวรรณประทีป | รร.พระปฐมวิทยาลัย
6868Social M4 13 ส 2.1 บรรทัดฐานทางสังคม | วทัญญู สุวรรณประทีป | รร.พระปฐมวิทยาลัย
6969Social M4 14 ส 4.1 การแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ | ณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ | รร.วัฒโนทัยพายัพ ดาวโหลด
7070Social M4 16 ส 4.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ | กนกพร สุขสาย | รร.เบญจะมะมหาราช ดาวโหลด
7171Social M4 17 ส 5.1 องค์ประกอบของแผนที่ | จำรูญ ใจนวน | รร.ขุขันธ์ ดาวโหลด
7272Social M4 18 ส 5.1 ระบบอ้างอิงบนแผนที่ | จำรูญ ใจนวน | รร.ขุขันธ์ ดาวโหลด
7373Social M4 19 ส 5.1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ | จำรูญ ใจนวน | รร.ขุขันธ์ ดาวโหลด
7474Social M4 20 ส 5.1 ภูมิสารสนเทศ | จำรูญ ใจนวน | รร.ขุขันธ์ ดาวโหลด
7575Social M4 21 ส 2.2 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข | ปรียาภรณ์ พลไตร | รร.พระปฐมวิทยาลัย
7676Thai M41 ท 4.1 เสียงในภาษา ตอน 1 | ปิยะฤกษ์ บุญโกศล | รร.เขื่องในพิทยาคาร ดาวโหลด
7777Thai M42 ท 4.1 เสียงในภาษา ตอน 2 | ปิยะฤกษ์ บุญโกศล | รร.เขื่องในพิทยาคาร ดาวโหลด
7878Thai M43 ท 4.1 องค์ประกอบของพยางค์และคำ ตอน 1 | ปิยะฤกษ์ บุญโกศล | รร.เขื่องในพิทยาคาร ดาวโหลด
7979Thai M44 ท 4.1 องค์ประกอบของพยางค์และคำ ตอน 2 | ปิยะฤกษ์ บุญโกศล | รร.เขื่องในพิทยาคาร ดาวโหลด
8080Thai M45 ท 1.1 การอ่านจับใจความคำนมัสการ | เบญจมาส เข็มพงษ์ | รร.ปรางค์กู่
8181Thai M46 ท 1.1 การอ่านแปลความ (นิราศนรินทร์) | ครูสุรภี มหาโชติ | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดาวโหลด
8282Thai M47 ท 1.1 การตีความ (นิราศนรินทร์) | ครูสุรภี มหาโชติ | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดาวโหลด
8383Thai M48 ท 1.1 การอ่านขยายความ (นิทานเวตาล) | ครูสุนันทา สถิตเสถียร | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ดาวโหลด
8484Thai M49 ท 1.1 การเขียนผังความคิด | ศิริพร ทวีชาติ | รร.หอพระ ดาวโหลด
8585Thai M410 ท 2.1 การเขียนย่อความ | ศิริพร ทวีชาติ | รร.หอพระ ดาวโหลด
8686Thai M411 ท 5.1 หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น (เรื่องอิเหนา) | ครูสิริรักษ์ นักดนตรี | รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
8787Thai M412 ท 5.1 หลักการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ (เรื่องอิเหนา) | ครูสิริรักษ์ นักดนตรี | รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
8888Thai M413 ท 5.1 หลักการวิเคราะห์โครงเรื่อง แยกแยะตามองค์ประกอบของเรื่อง (เรื่องอิเหนา) | ครูสิริรักษ์ นักดนตรี | รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
8989Thai M414 ท 5.1 หลักการวิเคราะห์แนวคิดสำคัญของเรื่อง (เรื่องอิเหนา) | ครูสิริรักษ์ นักดนตรี | รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
9090Thai M415 ท 2.1 การเขียนอธิบาย | ศิริพร ทวีชาติ | รร.หอพระ ดาวโหลด
9191Thai M416 ท 1.1,ท 5.1 บทพระราชนิพนธ์ หัวใจชายหนุ่ม ตอนที่ 1 | อธิวัฒน์ วังกาวรรณ | รร.เทพศิรินทร์
9292Thai M417 ท 1.1,ท 5.1 บทพระราชนิพนธ์ หัวใจชายหนุ่ม ตอนที่ 2 | อธิวัฒน์ วังกาวรรณ | รร.เทพศิรินทร์
9393Thai M418 ท 1.1,ท 5.1 บทพระราชนิพนธ์ หัวใจชายหนุ่ม ตอนที่ 3 | อธิวัฒน์ วังกาวรรณ | รร.เทพศิรินทร์ ดาวโหลด
9494Thai M419 ท 2.1 การเขียนอ้างอิงข้อมูล สารสนเทศ | ศิริพร ทวีชาติ | รร.หอพระ
9595Thai M420 ท 2.1 การจดบันทึกความรู้ | ศิริพร ทวีชาติ | รร.หอพระ
9696Thai M421 ท 4.1 การเขียนสะกดคำ | ปิยะฤกษ์ บุญโกศล | รร.เขื่องในพิทยาคาร ดาวโหลด