Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2

free counter

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

ประถมศึกษา : ชั้น ป.1 / ชั้น ป.2 / ชั้น ป.3 / ชั้น ป.4 / ชั้น ป.5 / ชั้น ป.6
มัธยมศึกษา : ชั้น ม.1 / ชั้น ม.2 / ชั้น ม.3 / ชั้น ม.4 / ชั้น ม.5 / ชั้น ม.6

ชั้นประถมศึกษา

ที่ ลำดับที่/ชั้น รายวิชา ชั้น ชั่วโมงที่ ตัวชี้วัด ชื่อเรื่อง/Online ดาวโหลด
11English P2 1 ต 1.2 Greeting | วัลภา ข้องเกี่ยวพันธ์ | รร.วัดป่าพระเจ้า ดาวโหลด
22English P2 2 ต 1.1, 1.2, 1.3 School Day | วัลภา ข้องเกี่ยวพันธ์ | รร.วัดป่าพระเจ้า ดาวโหลด
33English P2 3- It's Green | วัลภา ข้องเกี่ยวพันธ์ | รร.วัดป่าพระเจ้า ดาวโหลด
44English P2 4- Food and Drinks | วัลภา ข้องเกี่ยวพันธ์ | รร.วัดป่าพระเจ้า ดาวโหลด
55English P2 5- What's that? | อาจารย์ธัญลักษณ์ ศิริรัตนสุคนธ์ | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ดาวโหลด
66English P2 6- Where's the Teddy Bear? | อาจารย์ธัญลักษณ์ ศิริรัตนสุคนธ์ | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ดาวโหลด
77English P2 7- Can | ครูปรียารัตน์ คนหลัก | โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
88English P2 8- Occupations ตอน 1 | ครูอัญชลี ศรีจุลฮาต | โรงเรียนราชวินิต ดาวโหลด
99English P2 9- Occupations ตอน 2 | ครูอัญชลี ศรีจุลฮาต | โรงเรียนราชวินิต ดาวโหลด
1010Math P2 1 ค 1.1 การบอกค่าประจำหลักของจำนวนที่กำหนดให้ | ครูปุณยกร แสงงาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู๒๕๐๐)
1111Math P2 2 ค 1.1 การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ การใช้เครื่องหมาย > , < , = , ? | ครูปุณยกร แสงงาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู๒๕๐๐)
1212Math P2 3 ค 1.2 การบวกที่มีผลบวกไม่ถึง 100 | ครูอนงค์ ปานเพชร | โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ดาวโหลด
1313Math P2 4 ค 1.2 การลบเลขสองจำนวนที่มีการ กระจายค่า (ตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก) | ครูอนงค์ ปานเพชร | โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ดาวโหลด
1414Math P2 5 ค 1.2 โจทย์การบวกเลขสองหลัก ที่มีผลบวกไม่ถึง 100 | ครูอนงค์ ปานเพชร | โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ดาวโหลด
1515Math P2 6 ค 1.2 โจทย์ปัญหาการลบ ที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก | ครูอนงค์ ปานเพชร | โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ดาวโหลด
1616Math P2 7 ค 1.2 การบวกเลขสามหลักที่มีผลบวก ไม่ถึง 1,000 (มีการทด) | ครูจรัสศรี นามเสนาะ | โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู๒๕๐๐)
1717Math P2 8 ค 1.2 การลบที่มีตัวตั้ง ไม่เกิน 1000 (มีการกระจาย) | ครูจรัสศรี นามเสนาะ | โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู๒๕๐๐)
1818Math P2 9 ค 1.2 ความหมายของการคูณ ตอนที่ 1 | ครูสำราญ จุลมุสิก | โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
1919Math P2 10 ค 1.2 ความหมายของการคูณ ตอนที่ 2 | ครูสำราญ จุลมุสิก | โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
2020Math P2 11 ค 1.2 การคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก | ครูสำราญ จุลมุสิก | โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
2121Math P2 12 ค 1.2 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 | ครูยุพิน กองเสียงสังข์ | โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ดาวโหลด
2222Math P2 13 ค 1.2 การหาผลคูณของจำนวน หนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก (มีการทด) | ครูยุพิน กองเสียงสังข์ | โรงเรียนบ้านคุยมะตูม ดาวโหลด
2323Math P2 14 ค 1.2 การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐาน และ บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด | ครูกุสุมา บุญทะโชติ | วัดดอนทองฯ ดาวโหลด
2424Math P2 15 ค 2.1 การเปรียบเทียบน้ำหนัก และคะเนน้ำหนัก | ครูกุสุมา บุญทะโชติ | วัดดอนทองฯ ดาวโหลด
2525Math P2 16 ค 2.1 การวัดความยาว | ครูกุสุมา บุญทะโชติ | วัดดอนทองฯ ดาวโหลด
2626Math P2 17 ค 2.1 โจทย์ปัญหาการชั่ง | ครูกุสุมา บุญทะโชติ | วัดดอนทองฯ ดาวโหลด
2727Math P2 18 ค 1.2 การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร | อัญชลี สุกใส | รร.ราชวินิต ดาวโหลด
2828Math P2 19 ค 1.2 การเปรียบเทียบความยาว | อัญชลี สุกใส | รร.ราชวินิต ดาวโหลด
2929Math P2 20 ค 2.1 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักและมีการทด | อัญชลี สุกใส | รร.ราชวินิต ดาวโหลด
3030Math P2 21 ค 2.1 โจทย์ปัญหาการคูณ | อัญชลี สุกใส | รร.ราชวินิต ดาวโหลด
3131Math P2 22 ค 1.2 การหาร | อ.อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์ | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ดาวโหลด
3232Math P2 23 ค 2.1 การตวง | อ.อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์ | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ดาวโหลด
3333Math P2 24 ค 1.2 การบวก ลบ คูณ หารระคน | อ.อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์ | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ดาวโหลด
3434Science P2 1 ว 1.1 น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช ตอน 1 | อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ | รร.พญาไท
3535Science P2 2 ว 1.1 น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช ตอน 2 | อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ | รร.พญาไท
3636Science P2 3 ว 1.1 แสงเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช ตอน 1 | อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ | รร.พญาไท
3737Science P2 4 ว 1.1 แสงเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช ตอน 2 | อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ | รร.พญาไท
3838Science P2 5 ว 4.1 แรงแม่เหล็ก สมบัติของแม่เหล็ก | อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ | รร.พญาไท ดาวโหลด
3939Science P2 6 ว 4.1 แรงระหว่างแม่เหล็ก | อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ | รร.พญาไท ดาวโหลด
4040Science P2 7 ว 1.1 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ตอน 1 | ยุพิน โพธิ์ทอง | รร.อนุบาลขอนแก่น
4141Science P2 8 ว 1.1 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ตอน 2 | ยุพิน โพธิ์ทอง | รร.อนุบาลขอนแก่น
4242Science P2 9 ว 1.1 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า ของสัตว์ ตอน 1 | ยุพิน โพธิ์ทอง | รร.อนุบาลขอนแก่น
4343Science P2 10 ว 1.1 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า ของสัตว์ ตอน 2 | ยุพิน โพธิ์ทอง | รร.อนุบาลขอนแก่น
4444Science P2 11 ว 4.1 ประโยชน์ของแม่เหล็ก ตอน 1 | อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ | รร.พญาไท ดาวโหลด
4545Science P2 12 ว 4.1 ประโยชน์ของแม่เหล็ก ตอน 2 | อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ | รร.พญาไท
4646Science P2 13 ว 4.1 แรงไฟฟ้า ตอน 1 | อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ | รร.พญาไท ดาวโหลด
4747Science P2 14 ว 4.1 แรงไฟฟ้า ตอน 2 | อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ | รร.พญาไท ดาวโหลด
4848Science P2 15 ว 6.1 การสำรวจและสังเกตสมบัติ ทางกายภาพของดิน ตอน 1 | สราวุฒิ แก้วจรัญ | รร.บ้านท่าคาน ดาวโหลด
4949Science P2 16 ว 6.1 การสำรวจและสังเกตสมบัติ ทางกายภาพของดิน ตอน 2 | สราวุฒิ แก้วจรัญ | รร.บ้านท่าคาน ดาวโหลด
5050Science P2 17 ว 6.1 การสำรวจและสังเกตสมบัติ ทางกายภาพของดิน ตอน 3 | สราวุฒิ แก้วจรัญ | รร.บ้านท่าคาน ดาวโหลด
5151Science P2 18 ว 6.1 การจำแนกประเภทของดิน | สราวุฒิ แก้วจรัญ | รร.บ้านท่าคาน ดาวโหลด
5252Science P2 19 ว 6.1 ประโยชน์ของดิน | สราวุฒิ แก้วจรัญ | รร.บ้านท่าคาน ดาวโหลด
5353Social P2 1 ส 4.1 คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ตอน 1 | จรรยา ใจดีเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5454Social P2 2 ส 4.1 คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ตอน 2 | จรรยา ใจดีเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5555Social P2 3 ส 4.1 วันสำคัญในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน ตอนที่ 1 | จรรยา ใจดีเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5656Social P2 4 ส 4.1 วัน/เหตุการณ์สำคัญที่ปรากฏ ในปฏิทินทั้งอดีตและปัจจุบัน ตอน 2 | จรรยา ใจดีเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5757Social P2 5 ส 4.1 การใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต แสดงเหตุการณ์ได้ ตอนที่ 1 | จรรยา ใจดีเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5858Social P2 6 ส 4.1 การใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต แสดงเหตุการณ์ได้ ตอนที่ 2 | จรรยา ใจดีเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5959Social P2 7 ส 4.1 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วที่เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัว ตอนที 1 | จรรยา ใจดีเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
6060Social P2 8 ส 4.1 วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วที่เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัว ตอนที 2 | จรรยา ใจดีเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
6161Social P2 9 ส 4.1 การใช้คำบอกช่วงเวลา ตอน 1 | ศิริพร หวังวัฒนา | รร.เมืองนครราชสีมา ดาวโหลด
6262Social P2 10 ส 4.1 การใช้คำบอกช่วงเวลา ตอน 2 | ศิริพร หวังวัฒนา | รร.เมืองนครราชสีมา ดาวโหลด
6363Social P2 11 ส 4.1 การใช้เส้นบอกเวลา (Timeline) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตอน 1 | ศิริพร หวังวัฒนา | รร.เมืองนครราชสีมา ดาวโหลด
6464Social P2 12 ส 4.1 การใช้เส้นบอกเวลา (Timeline) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตอน 2 | ศิริพร หวังวัฒนา | รร.เมืองนครราชสีมา ดาวโหลด
6565Social P2 13 ส 4.2 วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายเกี่ยวกับชุมชน ตอน 1 | ครูชุติญา บุญอุปถัมภ์ | โรงเรียอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐)
6666Social P2 14 ส 4.2 วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายเกี่ยวกับชุมชน ตอน 2 | ครูชุติญา บุญอุปถัมภ์ | โรงเรียอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ดาวโหลด
6767Social P2 15 ส 4.2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอน 1 | ครูชุติญา บุญอุปถัมภ์ | โรงเรียอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ดาวโหลด
6868Social P2 16 ส 4.2 วิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอน 2 | ครูชุติญา บุญอุปถัมภ์ | โรงเรียอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ดาวโหลด
6969Social P2 17 ส 4.2 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอน 1 | ครูชุติญา บุญอุปถัมภ์ | โรงเรียอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ดาวโหลด
7070Social P2 18 ส 4.2 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอน 2 | ครูชุติญา บุญอุปถัมภ์ | โรงเรียอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ดาวโหลด
7171Social P2 19 ส 4.2 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้านต่าง ๆ | ครูชุติญา บุญอุปถัมภ์ | โรงเรียอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ดาวโหลด
7272Social P2 20 ส 4.2 ผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน | ครูชุติญา บุญอุปถัมภ์ | โรงเรียอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ดาวโหลด
7373Thai P21 ท 1.1 "คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กด ตอน 1" | ยุวดี นุชทรัพย์ | รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ดาวโหลด
7474Thai P22 ท 1.1 "คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กด ตอน 2" | ยุวดี นุชทรัพย์ | รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ดาวโหลด
7575Thai P23 ท 1.1 คำควบกล้ำแท้ | ยุวดี นุชทรัพย์ | รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ดาวโหลด
7676Thai P24 ท 1.1 คำควบกล้ำไม่แท้ | ยุวดี นุชทรัพย์ | รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ดาวโหลด
7777Thai P25 ท 1.1 อักษรนำ ตอน 1 | สุนันทา โยทองยศ | รร.อนุบาลขอนแก่น ดาวโหลด
7878Thai P26 ท 1.1 อักษรนำ ตอน 2 | สุนันทา โยทองยศ | รร.อนุบาลขอนแก่น
7979Thai P27 ท 1.1 การอ่านจับใจความ (นิทาน) | สุนันทา โยทองยศ | รร.อนุบาลขอนแก่น ดาวโหลด
8080Thai P28 ท 1.1 การอ่านจับใจความ (บทเพลง) | สุนันทา โยทองยศ | รร.อนุบาลขอนแก่น ดาวโหลด
8181Thai P29 ท 1.1 การอ่านจับใจความ (ข่าวเหตุการณ์) | สุนันทา โยทองยศ | รร.อนุบาลขอนแก่น ดาวโหลด
8282Thai P210 ท 4.1 การผันวรรณยุกต์ (อักษรสูง) | สุธีรา ไชยปัญญา | รร.อนุบาลยโสธร ดาวโหลด
8383Thai P211 ท 4.1 การผันวรรณยุกต์ (อักษรต่ำ) | สุธีรา ไชยปัญญา | รร.อนุบาลยโสธร ดาวโหลด
8484Thai P212 ท 4.1 คำคล้องจอง ตอน 1 | อุบล โตนาค | รร.บ้านโนนจั่น ดาวโหลด
8585Thai P213 ท 4.1 คำคล้องจอง ตอน 2 | อุบล โตนาค | รร.บ้านโนนจั่น ดาวโหลด
8686Thai P214 ท 4.1 ประโยคบอกเล่า | สุธีรา ไชยปัญญา | รร.อนุบาลยโสธร ดาวโหลด
8787Thai P215 ท 4.1 ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ | สุธีรา ไชยปัญญา | รร.อนุบาลยโสธร ดาวโหลด
8888Thai P216 ท 4.1 เรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ ตอน 1 | ศรัญรัชต์ หงษ์ยนต์ | รร.บ้านคลองห้วยยั้ง ดาวโหลด
8989Thai P217 ท 4.1 เรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ ตอน 2 | ศรัญรัชต์ หงษ์ยนต์ | รร.บ้านคลองห้วยยั้ง ดาวโหลด
9090Thai P218 ท 3.1 การพูดแสดงความคิดเห็น ตอน 1 | สีไพรวรรณ คำปิตะ | รร.สุขานารี ดาวโหลด
9191Thai P219 ท 3.1 การพูดแสดงความคิดเห็น ตอน 2 | สีไพรวรรณ คำปิตะ | รร.สุขานารี ดาวโหลด
9292Thai P220 ท 5.1 ระบุข้อคิด ที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง | สีไพรวรรณ คำปิตะ | รร.สุขานารี ดาวโหลด
9393Thai P221 ท 4.1 บูรณาการวันลอยกระทง ตอนที่ 1 | ยุวดี นุชทรัพย์ | รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
9494Thai P222 ท 4.1 บูรณาการวันลอยกระทง ตอนที่ 2 | ยุวดี นุชทรัพย์ | รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
9595Thai P223 ท 4.1 บูรณาการวันลอยกระทง ตอนที่ 3 | ยุวดี นุชทรัพย์ | รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
9696Thai P224 ท 4.1 บูรณาการวันลอยกระทง ตอนที่ 4 | ยุวดี นุชทรัพย์ | รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ