Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2

free counter

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

ประถมศึกษา : ชั้น ป.1 / ชั้น ป.2 / ชั้น ป.3 / ชั้น ป.4 / ชั้น ป.5 / ชั้น ป.6
มัธยมศึกษา : ชั้น ม.1 / ชั้น ม.2 / ชั้น ม.3 / ชั้น ม.4 / ชั้น ม.5 / ชั้น ม.6

ชั้นประถมศึกษา

ที่ ลำดับที่/ชั้น รายวิชา ชั้น ชั่วโมงที่ ตัวชี้วัด ชื่อเรื่อง/Online ดาวโหลด
11Math P3 1 ค 1.1 การเปรียบเทียบจำนวน และเครื่องหมาย > , < , = , ? | ครูนงลักษณ์ สุขสมศักดิ์ | โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕oo)
22Math P3 2 ค 1.1 การเรียงลำดับจำนวน | ครูนงลักษณ์ สุขสมศักดิ์ | โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕oo)
33Math P3 3 ค 1.2 การบวกลบจำนวนไม่เกิน 100,000 การบวกที่ไม่มีตัวทด และการบวกที่มีตัวทด | สำราญ จุลมุสิค | รร.อนุบาลกำแพงเพชร
44Math P3 4 ค 1.2 "การบวกการลบ จำนวนไม่เกิน 100,000: การลบที่ไม่มีการกระจาย และการลบที่มีการกระจาย" | สำราญ จุลมุสิค | รร.อนุบาลกำแพงเพชร
55Math P3 5 ค 1.2 "การบวกการลบ จำนวนไม่เกิน 100,000: โจทย์ปัญหาระคน" | สำราญ จุลมุสิค | รร.อนุบาลกำแพงเพชร
66Math P3 6 ค 1.2 โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ที่มีผลลัพท์และตัวตั้ง ไม่เกิน 100,000: การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา | ครูเรณู สีเอง | โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ดาวโหลด
77Math P3 7 ค 1.2 โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ที่มีผลลัพท์และตัวตั้ง ไม่เกิน 100,000: การแก้โจทย์ปัญหาการบวก | ครูเรณู สีเอง | โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ดาวโหลด
88Math P3 8 ค 1.2 โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ที่มีผลลัพท์และตัวตั้ง ไม่เกิน 100,000: การแก้โจทย์ปัญหาการลบ | ครูเรณู สีเอง | โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ดาวโหลด
99Math P3 9 ค 2.1 ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยความยาว | ศิริเพ็ญ ได้พร | โรงเรียนราชวินิต
1010Math P3 10 ค 2.1 เปรียบเทียบการวัดความยาว | ศิริเพ็ญ ได้พร | โรงเรียนราชวินิต
1111Math P3 11 ค 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง | ศิริเพ็ญ ได้พร | โรงเรียนราชวินิต
1212Math P3 12 ค 2.1 การเปรียบเทียบการตวง | ศิริเพ็ญ ได้พร | โรงเรียนราชวินิต
1313Math P3 13 ค 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา | อภิญญากุล หาญกุล | รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราช รังสฤษฎ์ ดาวโหลด
1414Math P3 14 ค 2.2 โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเวลา | อภิญญากุล หาญกุล | รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราช รังสฤษฎ์ ดาวโหลด
1515Math P3 15 ค 2.2 โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับความยาว: การแก้โจทย์ปัญหาการบวก | พยูง ไชยกิจ | รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราช รังสฤษฎ์ ดาวโหลด
1616Math P3 16 ค 2.2 โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับความยาว: การแก้โจทย์ปัญหาการลบ | พยูง ไชยกิจ | รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราช รังสฤษฎ์ ดาวโหลด
1717Math P3 17 ค 2.2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง | อภิญญากุล หาญกุล | รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราช รังสฤษฎ์ ดาวโหลด
1818Math P3 18 ค 2.2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง | อภิญญากุล หาญกุล | รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราช รังสฤษฎ์ ดาวโหลด
1919Math P3 19 ค 4.1 แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น และลดลงอย่างมีนัย ตอนที่ 1 | วิภาพร สุรเดชาปัญญากุล | โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)
2020Math P3 20 ค 4.1 แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น และลดลงอย่างมีนัย ตอนที่ 2 | วิภาพร สุรเดชาปัญญากุล | โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) ดาวโหลด
2121Math P3 21 ค 4.1 แบบรูปของรูปเรขาคณิต | วิภาพร สุรเดชาปัญญากุล | โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) ดาวโหลด
2222Math P3 24 ค 3.1 เรขาคณิต | อ.อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์ | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ดาวโหลด
2323Science P3 1 ว 2.1 ของเล่นของใช้ใกล้ตัว | สมชาย ปลัดสังข์ | รร.อนุบาลสามเสน
2424Science P3 2 ว 2.1 สมบัติของวัสดุ | สมชาย ปลัดสังข์ | รร.อนุบาลสามเสน
2525Science P3 3 ว 2.1 หนูน้อยนักประดิษฐ์ ตอน 1 "รถพลังลูกโป่ง" | สมชาย ปลัดสังข์ | รร.อนุบาลสามเสน
2626Science P3 4 ว 2.1 หนูน้อยนักประดิษฐ์ ตอน 2 "ประดิษฐ์ของเล่นตามจินตนาการจากเศษวัสดุ" | สมชาย ปลัดสังข์ | รร.อนุบาลสามเสน
2727Science P3 5 ว 2.1 ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น | ดวงเดือน ริมสมุทร | รร.วัดท่าเรือ ดาวโหลด
2828Science P3 6 ว 2.2 ทรัพยากรธรรมชาติและ การใช้ประโยชน์ | ดวงเดือน ริมสมุทร | รร.วัดท่าเรือ
2929Science P3 7 ว 2.2 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ | ดวงเดือน ริมสมุทร | รร.วัดท่าเรือ ดาวโหลด
3030Science P3 8 ว 2.2 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า | ดวงเดือน ริมสมุทร | รร.วัดท่าเรือ ดาวโหลด
3131Science P3 9 ว 2.2 โครงงานกับการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม | ดวงเดือน ริมสมุทร | รร.วัดท่าเรือ
3232Science P3 10 ว 4.1 การเคลื่อนที่ของวัตถุ | นพพร มีช้าง | รร.วัดจันทร์ตะวันออก
3333Science P3 11 ว 4.1 ผลของการออกแรงที่กระทำ ต่อวัตถุ | นพพร มีช้าง | รร.วัดจันทร์ตะวันออก
3434Science P3 12 ว 4.1 วัตถุกับแรงกระทำ | นพพร มีช้าง | รร.วัดจันทร์ตะวันออก
3535Science P3 13 ว 4.1 วัตถุตกลงสู่พื้น | นพพร มีช้าง | รร.วัดจันทร์ตะวันออก
3636Science P3 14 ว 4.1 แรงโน้มถ่วงของโลก | นพพร มีช้าง | รร.วัดจันทร์ตะวันออก
3737Science P3 15 ว 4.1 น้ำหนักของวัตถุ | นพพร มีช้าง | รร.วัดจันทร์ตะวันออก
3838Science P3 16 ว 6.1 สมบัติของน้ำ | วาสินี ศิริบูรณ์ | รร.อนุบาลศรีสะเกษ
3939Science P3 17 ว 6.1 การนำเสนอโครงงานและวิธี การสอนโครงงาน เกี่ยวกับเรื่องน้ำ | วาสินี ศิริบูรณ์ | รร.อนุบาลศรีสะเกษ
4040Science P3 18 ว 6.1 ส่วนประกอบของอากาศ | นงนุช เกษชม | รร.วัดบ้านฉาง ดาวโหลด
4141Science P3 19 ว 6.1 ความสำคัญของอากาศและ สมบัติของอากาศ ตอนที่ 1 | นงนุช เกษชม | รร.วัดบ้านฉาง ดาวโหลด
4242Science P3 20 ว 6.1 ความสำคัญของอากาศและ สมบัติของอากาศ ตอนที่ 2 | นงนุช เกษชม | รร.วัดบ้านฉาง ดาวโหลด
4343Social P3 1 ส 2.1 ประเพณีปีใหม่ล้านนา (วันสงกรานต์) ตอนที่ 1 | วราภรณ์ ศุภฐิติพงศ์ | รร.อนุบาลเชียงราย ดาวโหลด
4444Social P3 2 ส 2.1 ประเพณีปีใหม่ล้านนา (วันสงกรานต์) ตอน 2 | วราภรณ์ ศุภฐิติพงศ์ | รร.อนุบาลเชียงราย ดาวโหลด
4545Social P3 3 ส 2.1 วันวิสาขบูชา ตอน 1 | วราภรณ์ ศุภฐิติพงศ์ | รร.อนุบาลเชียงราย ดาวโหลด
4646Social P3 4 ส 2.1 วันวิสาขบูชา ตอน 2 | วราภรณ์ ศุภฐิติพงศ์ | รร.อนุบาลเชียงราย ดาวโหลด
4747Social P3 5 ส 2.1 วันหยุดราชการเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ ตอน 1 | ชุติญา บุญอุปถัมภ์ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
4848Social P3 6 ส 2.1 วันหยุดราชการเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ ตอน 2 | ชุติญา บุญอุปถัมภ์ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
4949Social P3 7 ส 2.1 ความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมไทย | สมหมาย กิจเกียรติ | รร. วัดคูยาง ดาวโหลด
5050Social P3 8 ส 2.1 ความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทย | สมหมาย กิจเกียรติ | รร. วัดคูยาง ดาวโหลด
5151Social P3 9 ส 2.1 ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีในครอบครัว | สมหมาย กิจเกียรติ | รร. วัดคูยาง ดาวโหลด
5252Social P3 10 ส 2.1 ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีในท้องถิ่น | สมหมาย กิจเกียรติ | รร. วัดคูยาง ดาวโหลด
5353Social P3 11 ส 2.1 การเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต | สมหมาย กิจเกียรติ | รร. วัดคูยาง ดาวโหลด
5454Social P3 12 ส 2.1 การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย | สมหมาย กิจเกียรติ | รร. วัดคูยาง ดาวโหลด
5555Social P3 13 ส 2.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย | สมหมาย กิจเกียรติ | รร. วัดคูยาง ดาวโหลด
5656Social P3 14 ส 2.1 ประโยชน์ที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตมีความแตกต่างกัน | สมหมาย กิจเกียรติ | รร. วัดคูยาง ดาวโหลด
5757Social P3 15 ส 2.1 บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน ตอนที่ 1 | ทิวา เมืองหลวง | รร.บ้านวังชะโอน
5858Social P3 16 ส 2.1 บุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน ตอนที่ 2 | ทิวา เมืองหลวง | รร.บ้านวังชะโอน
5959Social P3 17 ส 2.1 สินค้าและบริการในชีวิต ประจำวัน ตอน 1 | ทิวา เมืองหลวง | รร.บ้านวังชะโอน
6060Social P3 18 ส 2.1 สินค้าและบริการในชีวิต ประจำวัน ตอน 2 | ทิวา เมืองหลวง | รร.บ้านวังชะโอน
6161Social P3 21 ส 3.2 ภาษี | หทัยรัตน์ ภัทรมานิต | โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาลอุปถัมภ์)
6262Social P3 22 ส 3.2 การแข่งขันทางการตลาด | หทัยรัตน์ ภัทรมานิต | โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาลอุปถัมภ์)
6363Social P3 23 ส 3.1 ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ | หทัยรัตน์ ภัทรมานิต | โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาลอุปถัมภ์)
6464Social P3 24 ส 5.2 เมืองและชนบท | หทัยรัตน์ ภัทรมานิต | โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาลอุปถัมภ์)
6565Thai P31 ท. 1.1 การตั้งคำถาม ตอบคำถาม จากการอ่านเชิงเหตุผล ตอน 1 | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
6666Thai P32 ท. 1.1 การตั้งคำถาม ตอบคำถาม จากการอ่านเชิงเหตุผล ตอน 2 | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
6767Thai P33 ท. 1.1 ลำดับ/คาดคะเนเหตุการณ์ จากเรื่องที่อ่าน ตอน 1 | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
6868Thai P34 ท. 1.1 ลำดับ/คาดคะเนเหตุการณ์ จากเรื่องที่อ่าน ตอน 2 | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
6969Thai P35 ท. 1.1 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ตอนที่ 1 การอ่านบทเพลง | ครูเครือรัตน์ ฤทธิเดช | โรงเรียนวัดอ่างทอง ดาวโหลด
7070Thai P36 ท. 1.1 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ตอนที่ 2 การอ่านบทร้อยกรอง | ครูเครือรัตน์ ฤทธิเดช | โรงเรียนวัดอ่างทอง ดาวโหลด
7171Thai P37 ท. 4.1 ชนิดและหน้าที่ของคำ (คำนาม) ตอน 1 | ครูสำนวน ประสงค์จีน | โรงเรียนบ้านโพนทัน ดาวโหลด
7272Thai P38 ท. 4.1 ชนิดและหน้าที่ของคำ (คำนาม) ตอน 2 | ครูสำนวน ประสงค์จีน | โรงเรียนบ้านโพนทัน ดาวโหลด
7373Thai P39 ท. 4.1 การใช้พจนานุกรม ตอน 1 | ครูเครือรัตน์ ฤทธิเดช | โรงเรียนวัดอ่างทอง ดาวโหลด
7474Thai P310 ท. 4.1 การใช้พจนานุกรม ตอน 2 | ครูเครือรัตน์ ฤทธิเดช | โรงเรียนวัดอ่างทอง ดาวโหลด
7575Thai P311 ท. 4.1 แต่งประโยคง่าย ๆ (ประโยคคำถาม) ตอนที่ 1 | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
7676Thai P312 ท. 4.1 แต่งประโยคง่าย ๆ (ประโยคคำถาม) ตอนที่ 2 | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
7777Thai P313 ท. 4.1 แต่งประโยคง่าย ๆ (ประโยคปฏิเสธ) ตอนที่ 1 | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
7878Thai P314 ท. 4.1 แต่งประโยคง่าย ๆ (ประโยคปฏิเสธ) ตอนที่ 2 | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
7979Thai P315 ท. 4.1 แต่งประโยคง่าย ๆ (คำคล้องจอง) ตอนที่ 1 | สำนวน ประสงค์จีน | รร.บ้านโพนทัน
8080Thai P316 ท. 4.1 แต่งประโยคง่าย ๆ (คำคล้องจอง) ตอนที่ 2 | สำนวน ประสงค์จีน | รร.บ้านโพนทัน
8181Thai P317 ท. 5.1 ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น ตอนที่ 1 | ครูเครือรัตน์ ฤทธิเดช | โรงเรียนวัดอ่างทอง ดาวโหลด
8282Thai P318 ท. 5.1 ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น ตอนที่ 2 | ครูเครือรัตน์ ฤทธิเดช | โรงเรียนวัดอ่างทอง ดาวโหลด
8383Thai P319 ท. 5.1 ระบุข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพลงพื้นบ้าน ตอนที่ 1 | ครูเครือรัตน์ ฤทธิเดช | โรงเรียนวัดอ่างทอง ดาวโหลด
8484Thai P320 ท. 5.1 ระบุข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (เพลงพื้นบ้าน) ตอนที่ 2 | ครูเครือรัตน์ ฤทธิเดช | โรงเรียนวัดอ่างทอง ดาวโหลด
8585Thai P321 ท 4.1 ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กก | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
8686Thai P322 ท 4.1 ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กบ | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
8787Thai P323 ท 4.1 ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กด | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
8888Thai P324 ท 4.1 ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่ กน | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
8989Thai P325 ท 2.1 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ตอน 1 | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด
9090Thai P326 ท 2.1 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ตอน 2 | บุปผา ล้วนเล็ก | รร.บ้านท่าฝาง ดาวโหลด