Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2

free counter

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

ประถมศึกษา : ชั้น ป.1 / ชั้น ป.2 / ชั้น ป.3 / ชั้น ป.4 / ชั้น ป.5 / ชั้น ป.6
มัธยมศึกษา : ชั้น ม.1 / ชั้น ม.2 / ชั้น ม.3 / ชั้น ม.4 / ชั้น ม.5 / ชั้น ม.6

ชั้นประถมศึกษา

ที่ ลำดับที่/ชั้น รายวิชา ชั้น ชั่วโมงที่ ตัวชี้วัด ชื่อเรื่อง/Online ดาวโหลด
11English P4 9- At the Local Market | ครูเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก | โรงเรียนวัดควนยวน ดาวโหลด
22English P4 10- Go ASEAN | ครูเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก | โรงเรียนวัดควนยวน ดาวโหลด
33English P4 11- Save the Environment | ครูเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก | โรงเรียนวัดควนยวน ดาวโหลด
44English P4 12- Tourist Attractions | ครูผุสดี มณีโชติ | โรงเรียนวัดควนยวน ดาวโหลด
55English P4 13- Loy Kratong Festival | มิสสุธาทิพ วงษ์บุญมา ครูแสงประทีป วงษ์บุญมา | โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
66English P4 14- Nationalities | ครูรจนา ราสระคู | โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ดาวโหลด
77English P4 15- I Love Sports | ครูรจนา ราสระคู | โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ดาวโหลด
88English P4 16- My Free Time | ครูรจนา ราสระคู | โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ดาวโหลด
99English P4 17- Jobs | ครูรจนา ราสระคู | โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง ดาวโหลด
1010Math P4 1 ค 1.1 ค่าของเลขโดด | จรัสศรี นามเสนาะ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕oo)
1111Math P4 2 ค 1.2 การบวก | รัชนีวรรณ ศิลาโล้ | รร.ราชวินิต
1212Math P4 3 ค 1.2 การลบ | รัชนีวรรณ ศิลาโล้ | รร.ราชวินิต
1313Math P4 4 ค 1.2 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอน 1 | ครูอรทัย สุดบับ | โรงเรียนบ้านปากปาด ดาวโหลด
1414Math P4 5 ค 1.2 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอน 2 | ครูอรทัย สุดบับ | โรงเรียนบ้านปากปาด ดาวโหลด
1515Math P4 6 ค 1.2 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอน 3 | ครูอรทัย สุดบับ | โรงเรียนบ้านปากปาด ดาวโหลด
1616Math P4 7 ค 1.2 การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอน 4 | ครูอรทัย สุดบับ | โรงเรียนบ้านปากปาด ดาวโหลด
1717Math P4 9 ค 1.2 การคูณ ตอน 1 | ครูพรนิภา ยศบุญเรือง | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ดาวโหลด
1818Math P4 10 ค 1.2 การคูณ ตอน 2 | ครูพรนิภา ยศบุญเรือง | โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ดาวโหลด
1919Math P4 11 ค 1.2 โจทย์ปัญหาการคูณ | รัชนีวรรณ ศิลาโล้ | รร.ราชวินิต
2020Math P4 12 ค 1.2 การหาร (ตัวหารไม่เกินสามหลัก) | ครูพรนิภา ยศบุญเรือง | โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ดาวโหลด
2121Math P4 13 ค 1.2 โจทย์ปัญหาการหาร | รัชนีวรรณ ศิลาโล้ | รร.ราชวินิต
2222Math P4 14 ค 3.1 มุม | ครูชอ้อน นิตสร้อย | โรงเรียนจ่าการบุญ ดาวโหลด
2323Math P4 15 ค 3.1 เส้นขนาน | ครูชอ้อน นิตสร้อย | โรงเรียนจ่าการบุญ ดาวโหลด
2424Math P4 16 ค 3.1 ส่วนประกอบของรูปวงกลม | ครูชอ้อน นิตสร้อย | โรงเรียนจ่าการบุญ ดาวโหลด
2525Math P4 17 ค 3.1 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก | ครูชอ้อน นิตสร้อย | โรงเรียนจ่าการบุญ ดาวโหลด
2626Math P4 18 ค 4.1 แบบรูปของจำนวน | พิกุล เทพทะเล | โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) ดาวโหลด
2727Math P4 19 ค 4.1 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ | ปิยพร จันทร์น้อย | โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) ดาวโหลด
2828Math P4 20 ค 5.1 การเขียนแผนภูมิ (แผนภูมิรูปภาพ / แผนภูมิแท่ง) ตอน 1 | |
2929Math P4 21 ค 5.1 การเขียนแผนภูมิ (แผนภูมิรูปภาพ / แผนภูมิแท่ง) ตอน 2 | |
3030Science P4 1 ว 1.1 หน้าที่ของท่อลำเลียงน้ำและอาหาร | เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม | รร.ราชวินิต ดาวโหลด
3131Science P4 2 ว 1.1 โครงสร้างหน้าที่ของท่อลำเลียง | เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม | รร.ราชวินิต ดาวโหลด
3232Science P4 3 ว 1.1 หน้าที่ของใบพืช | เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม | รร.ราชวินิต
3333Science P4 4 ว 1.1 การคายน้ำของพืช | เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม | รร.ราชวินิต
3434Science P4 5 ว 1.1 ลักษณะของปากใบ | เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม | รร.ราชวินิต ดาวโหลด
3535Science P4 6 ว 1.1 พืชสร้างอาหารได้หรือไม่ | วัชรี สมวัน | รร.อนุบาลเชียงคาน ดาวโหลด
3636Science P4 7 ว 1.1 แสงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ของพืช | วัชรี สมวัน | รร.อนุบาลเชียงคาน ดาวโหลด
3737Science P4 8 ว 1.1 คลอโรฟิลล์เป็นปัจจัยสำคัญ ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ของพืช | วัชรี สมวัน | รร.อนุบาลเชียงคาน ดาวโหลด
3838Science P4 9 ว 1.1 กระบวนการสร้างอาหารของพืช | วิศวกร ชัยเชิดชู | รร.อนุบาลระยอง
3939Science P4 10 ว 1.1 ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช | วิชชุลาภา แดงสีดา | รร.วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ดาวโหลด
4040Science P4 11 ว 1.1 พืชต้องการน้ำ | วิชชุลาภา แดงสีดา | รร.วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ดาวโหลด
4141Science P4 12 ว 1.1 พืชต้องการแสงแดด | วิชชุลาภา แดงสีดา | รร.วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ดาวโหลด
4242Science P4 13 ว 1.1 พืชต้องการอากาศ และธาตุอาหาร | วิชชุลาภา แดงสีดา | รร.วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ดาวโหลด
4343Science P4 14 ว 1.1 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า | เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม | รร.ราชวินิต ดาวโหลด
4444Science P4 15 ว 1.1 พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า | เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม | รร.ราชวินิต ดาวโหลด
4545Science P4 16 ว 1.1 การนำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ไปใช้ประโยชน์ | เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม | รร.ราชวินิต ดาวโหลด
4646Science P4 17 ว 6.1 การเกิดดิน | วิศวกร ชัยเชิดชู | รร.อนุบาลระยอง
4747Science P4 18 ว 6.1 ชนิดและสมบัติของดิน | วิศวกร ชัยเชิดชู | รร.อนุบาลระยอง
4848Science P4 19 ว 6.1 ส่วนประกอบของดิน | ภัทรวดี ราชนิยม | รร.วัดดอนทองฯ
4949Science P4 20 ว 6.1 การปลูกพืชในดินแต่ละชนิด | ภัทรวดี ราชนิยม | รร.วัดดอนทองฯ
5050Social P4 1 ส 1.1 พระอุรุเวลกัสสปะ | ชุติญา บุญอุปถัมภ์ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5151Social P4 4 ส 1.1 หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ | พรรณวดี แสนบัลลังก์เพชร | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5252Social P4 5 ส 2.1 การเป็นผู้นำและผุ้ตามที่ดี | ไพเราะ คงเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว ดาวโหลด
5353Social P4 6 ส 2.1 สิทธิพื้นฐานของเด็ก | ไพเราะ คงเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว ดาวโหลด
5454Social P4 7 ส 2.1 วิธีการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน | สมฤดี ปิ่นแก้ว | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5555Social P4 8 ส 2.2 อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย | พรรณวดี แสนบัลลังก์เพชร | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5656Social P4 9 ส 2.2 กระบวนการเลือกตั้งในระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข | สุทีป ช่วยเหลือ | รร.บ้านหนองนายขุ้ย ดาวโหลด
5757Social P4 10 ส 3.1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สุทีป ช่วยเหลือ | รร.บ้านหนองนายขุ้ย ดาวโหลด
5858Social P4 11 ส 3.1 เศรษฐกิจพอเพียง กับการดำรงชีวิต | สุทีป ช่วยเหลือ | รร.บ้านหนองนายขุ้ย ดาวโหลด
5959Social P4 12 ส 3.2 อาชีพ สินค้า และบริการในชุมชน | สมบัติ ศิลปัญจะ | รร.วัดนาค ดาวโหลด
6060Social P4 13 ส 3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ สินค้าและบริการ | สมบัติ ศิลปัญจะ | รร.วัดนาค ดาวโหลด
6161Social P4 14 ส 3.2 การพึ่งพาอาศัยกันภายใน ชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ | สมบัติ ศิลปัญจะ | รร.วัดนาค
6262Social P4 15 ส 4.2 พัฒนาการของมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ ในดินแดนไทย | ครูเรณู แสงเงินอ่อน | รร.วัดดอนทองฯ ดาวโหลด
6363Social P4 16 ส 4.2 การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคสมัยประวัติศาสตร์ | ครูเรณู แสงเงินอ่อน | รร.วัดดอนทองฯ ดาวโหลด
6464Social P4 17 ส 4.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่น | ครูเรณู แสงเงินอ่อน | รร.วัดดอนทองฯ ดาวโหลด
6565Social P4 19 ส 3.1 ความหมายและหน้าที่ของเงิน | รัตนาภรณ์ จันทร์พรม | รร.อนุบาลสามเสนฯ ดาวโหลด
6666Social P4 20 ส 4.1 ความหมายและช่วงเวลาของ ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ | รัตนาภรณ์ จันทร์พรม | รร.อนุบาลสามเสนฯ ดาวโหลด
6767Social P4 21 ส 3.1 เครื่องหมายรับรองคุณภาพ | รัตนาภรณ์ จันทร์พรม | รร.อนุบาลสามเสนฯ
6868Social P4 22 ส 5.2 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยน แปลงของสภาวะแวดล้อม | รัตนาภรณ์ จันทร์พรม | รร.อนุบาลสามเสนฯ
6969Thai P41 ท 1.1 การอ่าน/เขียนคำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น | ลมัย มีขันหมาก | รร.อนุบาลกำแพงเพชร ดาวโหลด
7070Thai P43 ท 1.1 การอ่านจับใจความ | ลมัย มีขันหมาก | รร.อนุบาลกำแพงเพชร ดาวโหลด
7171Thai P44 ท 2.1 การเขียนย่อความ | ลมัย มีขันหมาก | รร.อนุบาลกำแพงเพชร ดาวโหลด
7272Thai P47 ท 3.1 การจับใจความ และ การพูดแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ (เรื่องเล่า บทความ ข่าว และเหตุการณ์ โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | ครูปรีชา ช่วยดวง | โรงเรียนบ้านยวนโปะ
7373Thai P48 ท 3.1 การรายงาน การพูดตามลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ การลำดับเหตุการณ์ | บุญตาม ใจงาม | รร.บ้านบากเรือดอนเรือ
7474Thai P49 ท 4.1 มาตราตัวสะกด | บุญตาม ใจงาม | รร.บ้านบากเรือดอนเรือ
7575Thai P410 ท 4.1 ชนิดของคำและหน้าที่ของคำในประโยค | ครูทัศนีย์ วิเชียรบรรจง | โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ดาวโหลด
7676Thai P411 ท 4.1 การใช้พจนานุกรม | ครูปรีชา ช่วยดวง | โรงเรียนบ้านยวนโปะ
7777Thai P412 ท 4.1 การแต่งประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน | ครูทัศนีย์ วิเชียรบรรจง | โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ดาวโหลด
7878Thai P413 ท 4.1 การแต่งบทร้อยกรอง และคำขวัญ (กลอนสี่) | ลมัย มีขันหมาก | รร.อนุบาลกำแพงเพชร ดาวโหลด
7979Thai P415 ท 4.1 สำนวน คำพังเพย และสุภาษิต | ครูปรีชา ช่วยดวง | โรงเรียนบ้านยวนโปะ
8080Thai P416 ท 4.1 ภาษาไทยมาตรฐาน กับภาษาท้องถิ่น | ครูปรีชา ช่วยดวง | โรงเรียนบ้านยวนโปะ
8181Thai P417 ท 5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม (ประเพณีพื้นบ้าน, ประเพณีบุญบั้งไฟ) | บุญตาม ใจงาม | รร.บ้านบากเรือดอนเรือ
8282Thai P418 ท 5..1 วรรณคดีและวรรณกรรม (การวิจารณ์ตัวละคร) | บุญตาม ใจงาม | รร.บ้านบากเรือดอนเรือ
8383Thai P419 ท 5.1 เพลงพื้นบ้าน | ลมัย มีขันหมาก | รร.อนุบาลกำแพงเพชร ดาวโหลด
8484Thai P420 ท 5.1 การอ่านบทร้อยกรอง | ลมัย มีขันหมาก | รร.อนุบาลกำแพงเพชร ดาวโหลด