Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2

free counter

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

ประถมศึกษา : ชั้น ป.1 / ชั้น ป.2 / ชั้น ป.3 / ชั้น ป.4 / ชั้น ป.5 / ชั้น ป.6
มัธยมศึกษา : ชั้น ม.1 / ชั้น ม.2 / ชั้น ม.3 / ชั้น ม.4 / ชั้น ม.5 / ชั้น ม.6

ชั้นประถมศึกษา

ที่ ลำดับที่/ชั้น รายวิชา ชั้น ชั่วโมงที่ ตัวชี้วัด ชื่อเรื่อง/Online ดาวโหลด
11English P5 1- International Food | ครูรัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านห้วยบง
22English P5 2- Daily Routines | ครูพัชรี ซาวคำเขตต์ | โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
33English P5 3- Time | ครูพัชรี ซาวคำเขตต์ | โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
44English P5 4- Healthy Food | ครูพัชรี ซาวคำเขตต์ | โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
55English P5 5- Illness | ครูพัชรี ซาวคำเขตต์ | โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
66English P5 6- Animals | ครูปารณี ทุมพร | โรงเรียนวิชากร ดาวโหลด
77English P5 7- Jobs | ครูปารณี ทุมพร | โรงเรียนวิชากร ดาวโหลด
88English P5 8- My Vacation | ครูรัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านห้วยบง ดาวโหลด
99English P5 9- Loy Kratong Irregular Verbs | มิสสุธาทิพ วงษ์บุญมา | โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ดาวโหลด
1010English P5 10- Shopping | ครูณัฐพร สายศร | โรงเรียนวิชากร ดาวโหลด
1111English P5 11- Sports | ครูณัฐพร สายศร | โรงเรียนวิชากร ดาวโหลด
1212English P5 12- Costumes | ครูคนึงนิจ รุ่งโรจน์ | โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ดาวโหลด
1313English P5 13- Jobs | ครูคนึงนิจ รุ่งโรจน์ | โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ดาวโหลด
1414Math P5 1 ค 1.1 "โจทย์การบวก ลบ จำนวนนับที่มากกว่า 5 หลักขึ้นไป โดยวิธีการกระจายและวิธีลัด | บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์สิริ | รร.อนุบาลสามเสน
1515Math P5 2 ค 1.1 "การคูณ ที่มีตัวคูณมากกว่า 2 หลัก โดยการกระจาย" | บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์สิริ | รร.อนุบาลสามเสน
1616Math P5 3 ค 1.1 "การคูณ ที่มีตัวคูณมากกว่า 2 หลัก โดยวิธีลัด" | บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์สิริ | รร.อนุบาลสามเสน
1717Math P5 4 ค 1.1 "การหาร ที่หารได้ลงตัวและหารไม่ลงตัว" | บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์สิริ | รร.อนุบาลสามเสน
1818Math P5 5 ค 1.1 "การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และเขียนแทนด้วย ประโยคสัญลักษณ์" | บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์สิริ | รร.อนุบาลสามเสน
1919Math P5 6 ค 1.1 "การวิเคราะห์และแสดง วิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคน การบวก การลบ" | บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์สิริ | รร.อนุบาลสามเสน
2020Math P5 7 ค 1.1 วิเคราะห์และแสดง วิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคน การคูณ การหาร | ครูกัลยารัตน์ ไกรเกรียงศรี | โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดาวโหลด
2121Math P5 8 ค 1.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน การบวก ลบ คูณ หาร | ครูกัลยารัตน์ ไกรเกรียงศรี | โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดาวโหลด
2222Math P5 9 ค 1.3 ศึกษาและฝึกวิธีการใช้เครื่องมือ การวัดมุมแต่ละประเภท | ครูจำรัส บุญเมือง | โรงเรียนบ้านควนยวน
2323Math P5 10 ค 2.1 การวัดขนาดของมุม โดยใช้โปรแทรกเตอร์ และไม้ครึ่งวงกลม | ครูจำรัส บุญเมือง | โรงเรียนบ้านควนยวน
2424Math P5 11 ค 2.1 การหาขนาดของมุมกลับ | ครูจำรัส บุญเมือง | โรงเรียนบ้านควนยวน
2525Math P5 12 ค 2.1 ชนิดของมุม ตอน 1 | ครูจำรัส บุญเมือง | โรงเรียนบ้านควนยวน
2626Math P5 13 ค 3.2 ชนิดของมุม ตอน 2 | ครูจำรัส บุญเมือง | โรงเรียนบ้านควนยวน
2727Math P5 14 ค 1.1 ความหมาย การอ่านและการเขียน เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ | ครูเสาวมล จันทร์แก้ว | โรงเรียนราชวินิต
2828Math P5 15 ค 1.1 การเขียนเศษเกินในรูปจำนวน คละและการเขียนจำนวน คละในรูปเศษเกิน | ครูเสาวมล จันทร์แก้ว | โรงเรียนราชวินิต
2929Math P5 16 ค 1.1 เศษส่วนที่เท่ากันและเศษส่วน อย่างต่ำ | ครูเสาวมล จันทร์แก้ว | โรงเรียนราชวินิต
3030Math P5 17 ค 3.1 ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม | บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์สิริ | รร.อนุบาลสามเสน
3131Math P5 18 ค 3.1 ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม | บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์สิริ | รร.อนุบาลสามเสน
3232Math P5 19 ค 3.1 พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม | บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์สิริ | รร.อนุบาลสามเสน
3333Math P5 20 ค 3.1 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม | บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์สิริ | รร.อนุบาลสามเสน
3434Science P5 1 ว 1.1 ส่วนประกอบของดอกและหน้าที่ของดอก | ชวนพิศ แสงสวย | รร.อุบลวิทยาคม ดาวโหลด
3535Science P5 2 ว 1.1 การจำแนกประเภทของดอก | ชวนพิศ แสงสวย | รร.อุบลวิทยาคม ดาวโหลด
3636Science P5 3 ว 1.1 การสืบพันธุ์ของพืชดอก(ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณู) | ชวนพิศ แสงสวย | รร.อุบลวิทยาคม ดาวโหลด
3737Science P5 4 ว 1.1 การสืบพันธุ์ของพืชดอก (ขั้นตอนการปฏิสนธิ) | ชวนพิศ แสงสวย | รร.อุบลวิทยาคม ดาวโหลด
3838Science P5 5 ว 1.1 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ (แบบปฏิสนธิภายในที่ออกลูกเป็นตัว) | ครูชวลิต ชองขันปอน | โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู๒๕๐๐)
3939Science P5 6 ว 1.1 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ (แบบปฏิสนธิภายในที่ออกลูกเป็นไข่) | ครูชวลิต ชองขันปอน | โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู๒๕๐๐)
4040Science P5 8 ว 1.1 การขยายพันธุ์สัตว์ไม่อาศัยเพศ | มุกดาภรณ์ พนาสรรค์ | รร.เมืองนครราชสีมา
4141Science P5 9 ว 1.1 สัตว์มีกระดูกสันหลังจำพวกปลา | มุกดาภรณ์ พนาสรรค์ | รร.เมืองนครราชสีมา
4242Science P5 10 ว 1.1 สัตว์มีกระดูกสันหลังจำพวกสัตว์บกครึ่งน้ำ | มุกดาภรณ์ พนาสรรค์ | รร.เมืองนครราชสีมา
4343Science P5 11 ว 1.1 สัตว์มีกระดูกสันหลังจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน | มุกดาภรณ์ พนาสรรค์ | รร.เมืองนครราชสีมา
4444Science P5 12 ว 1.1 สัตว์มีกระดูกสันหลังจำพวกสัตว์ปีก | มุกดาภรณ์ พนาสรรค์ | รร.เมืองนครราชสีมา
4545Science P5 13 ว 1.1 สัตว์มีกระดูกสันหลังจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | มุกดาภรณ์ พนาสรรค์ | รร.เมืองนครราชสีมา
4646Science P5 14 ว 4.2 แรงเสียดทาน | จุฑารัตน์ แตงอ่อน | รร.วัดสุขบุญฑริการาม
4747Science P5 15 ว 4.1 แรงดันอากาศ | จุฑารัตน์ แตงอ่อน | รร.วัดสุขบุญฑริการาม ดาวโหลด
4848Science P5 16 ว 3/1 สมบัติด้าน ความแข็งของวัสดุ | ครูกัญญารัตน์ สุมนะ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ดาวโหลด
4949Science P5 17 ว 3/1 สมบัติด้าน ความยืดหยุ่นของวัสดุ | ครูกัญญารัตน์ สุมนะ | โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ดาวโหลด
5050Science P5 18 ว 3/1 สมบัติด้าน ความเหนียวของวัสดุ | ทองใหม่ ดันชั่งทอง | รร.อนุบาลพิษณุโลก ดาวโหลด
5151Science P5 19 ว 3/1 สมบัติด้าน การนำความร้อนของวัสดุ | ทองใหม่ ดันชั่งทอง | รร.อนุบาลพิษณุโลก ดาวโหลด
5252Science P5 20 ว 4.1 ความดันของเหลว | จุฑารัตน์ แตงอ่อน | รร.วัดสุขบุญฑริการาม ดาวโหลด
5353Science P5 21 ว 5.1 การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ ของเสียง | จุฑารัตน์ แตงอ่อน | รร.วัดสุขบุญฑริการาม ดาวโหลด
5454Social P5 1 ส 1.1 พุทธประวัติ ตอน 1 | ไพเราะ คงเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5555Social P5 3 ส 1.2 มารยาทของศาสนิกชน ตอน 1 | ครูพรรณวดี แสนบัลลังก์เพชร | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5656Social P5 5 ส 2.1 ความสำคัญของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน 1 | ไพเราะ คงเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5757Social P5 6 ส 2.1 ความสำคัญของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน 2 | ไพเราะ คงเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว
5858Social P5 7 ส 2.1 ความสำคัญของ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ตอน 1 | ไพเราะ คงเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว ดาวโหลด
5959Social P5 8 ส 2.1 ความสำคัญของ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ตอน 2 | ไพเราะ คงเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว ดาวโหลด
6060Social P5 9 ส 2.2 ความสำคัญของ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ตอน 3 | ไพเราะ คงเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว ดาวโหลด
6161Social P5 11 ส 2.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ และความสำคัญ ตอน 2 | ไพเราะ คงเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว ดาวโหลด
6262Social P5 12 ส 2.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ และความสำคัญ ตอน 3 | ไพเราะ คงเจริญ | รร.อนุบาลบ้านแพ้ว ดาวโหลด
6363Social P5 13 ส 4.1 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของ ท้องถิ่น (วิธีการทาง ประวิติศาสตร์) ตอน 1 | บังอร วัดพงพี | รร.อนุบาลสามเสนฯ
6464Social P5 14 ส 4.1 วิธีการสืบค้นความเป็นมาของ ท้องถิ่น (วิธีการทาง ประวิติศาสตร์) ตอน 2 | บังอร วัดพงพี | รร.อนุบาลสามเสนฯ
6565Social P5 15 ส 4.1 หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1 | บังอร วัดพงพี | รร.อนุบาลสามเสนฯ
6666Social P5 16 ส 4.2 หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 2 | บังอร วัดพงพี | รร.อนุบาลสามเสนฯ
6767Social P5 17 ส 4.2 การเข้ามาของอารยธรรม อินเดียในดินแดนไทย | สิริพร พระประเสริฐ | รร.มหาวีรานุวัตร
6868Social P5 18 ส 4.2 อารยธรรมอินเดียในสังคมไทย | สิริพร พระประเสริฐ | รร.มหาวีรานุวัตร
6969Social P5 19 ส 4.2 การเข้ามาของอารยธรรมจีน ในดินแดนไทย | สิริพร พระประเสริฐ | รร.มหาวีรานุวัตร
7070Social P5 20 ส 4.2 อารยธรรมจีนในสังคมไทย | สิริพร พระประเสริฐ | รร.มหาวีรานุวัตร
7171Thai P51 ท 1.1 การอ่านคำควบกล้ำ ร, ล, ว (ควบกล้ำแท้) | ณันท์ขจร กันชาติ | รร.อนุบาลกำแพงเพชร ดาวโหลด
7272Thai P52 ท 1.1 การอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ | ณันท์ขจร กันชาติ | รร.อนุบาลกำแพงเพชร ดาวโหลด
7373Thai P53 ท 1.1 การอ่านออกเสียง คำที่มีอักษรนำ | ธนัชชา ไกรอนุพงษ์ | รร.ชุมชนหนองเรือ ดาวโหลด
7474Thai P54 ท 1.1 การอ่านจับใจความ จากบทความ | ธนัชชา ไกรอนุพงษ์ | รร.ชุมชนหนองเรือ ดาวโหลด
7575Thai P55 ท 4.1 การใช้พจนานุกรม | ณันท์ขจร กันชาติ | รร.อนุบาลกำแพงเพชร ดาวโหลด
7676Thai P56 ท 2.1 การเขียนคำขวัญ | ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์ | โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ดาวโหลด
7777Thai P57 ท 2.1 การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง | ธนัชชา ไกรอนุพงษ์ | รร.ชุมชนหนองเรือ ดาวโหลด
7878Thai P58 ท 2.1 การนำแผนภาพโครงเรื่องไปพัฒนางานเขียน | ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์ | โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ดาวโหลด
7979Thai P510 ท 3.1 การตั้ง/ตอบคำถาม จากเรื่องที่อ่าน | ธนัชชา ไกรอนุพงษ์ | รร.ชุมชนหนองเรือ ดาวโหลด
8080Thai P511 ท 3.1 การพูดแสดงความคิดเห็น | ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์ | โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ดาวโหลด
8181Thai P512 ท 4.1 คำบุพบท | ชิดหทัย อ่อนสนิท | รร.บ้านปอแดงโคกสะอาด ดาวโหลด
8282Thai P513 ท 4.1 คำสันธาน | ชิดหทัย อ่อนสนิท | รร.บ้านปอแดงโคกสะอาด ดาวโหลด
8383Thai P514 ท 4.1 คำอุทาน | ชิดหทัย อ่อนสนิท | รร.บ้านปอแดงโคกสะอาด ดาวโหลด
8484Thai P515 ท 4.1 ประโยคและส่วนประกอบ ของประโยค ตอน 1 | ชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์ | รร.อนุบาลสมุทรสาคร
8585Thai P516 ท 4.1 ประโยคและส่วนประกอบ ของประโยค ตอน 2 | ชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์ | รร.อนุบาลสมุทรสาคร
8686Thai P517 ท 4.1 คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์ | โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ดาวโหลด
8787Thai P518 ท 4.1 คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย | ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์ | โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ดาวโหลด
8888Thai P519 ท 4.1 สำนวน คำพังเพย สุภาษิต | ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์ | โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ดาวโหลด
8989Thai P520 ท 5.1 นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม | ชิดหทัย อ่อนสนิท | รร.บ้านปอแดงโคกสะอาด ดาวโหลด
9090Thai P521 ท 5.1 วรรณคดีในบทเรียน เรื่อง กระเช้าสีดา | ครูสุกัญญา สุวรรณรัตน์ | โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ดาวโหลด