Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2

free counter

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)

ประถมศึกษา : ชั้น ป.1 / ชั้น ป.2 / ชั้น ป.3 / ชั้น ป.4 / ชั้น ป.5 / ชั้น ป.6
มัธยมศึกษา : ชั้น ม.1 / ชั้น ม.2 / ชั้น ม.3 / ชั้น ม.4 / ชั้น ม.5 / ชั้น ม.6

ชั้นประถมศึกษา

ที่ ลำดับที่/ชั้น รายวิชา ชั้น ชั่วโมงที่ ตัวชี้วัด ชื่อเรื่อง/Online ดาวโหลด
11English P6 1 ต 1.1 Pronunciation | ประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ | รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
22English P6 2 ต 1.3 Giving Direction 1 | รตินธร วาดเขียน | รร.สายน้ำทิพย์ ดาวโหลด
33English P6 3 ต 1.3 Giving Direction 2 | รตินธร วาดเขียน | รร.สายน้ำทิพย์ ดาวโหลด
44English P6 4 ต 1.1, 1.3 Graph | รตินธร วาดเขียน | รร.สายน้ำทิพย์ ดาวโหลด
55English P6 5- Adjectives | ประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ | รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
66English P6 6- Signs and notices | ประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ | รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
77English P6 7- Can I Help You? | ครูคนึงนิจ รุ่งโรจน์ | โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ดาวโหลด
88English P6 8- Begging and Asking for Help | ครูคนึงนิจ รุ่งโรจน์ | โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ดาวโหลด
99English P6 9- Asking for and Giving Data / Help | ครูคนึงนิจ รุ่งโรจน์ | โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
1010English P6 10- Giving Direction | ครูคนึงนิจ รุ่งโรจน์ | โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ดาวโหลด
1111Math P6 1 ค 1.2 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนนับ | กาญจนา นมัสโก | รร.ราชวินิต
1212Math P6 2 ค 1.2 โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร จำนวนนับ | กาญจนา นมัสโก | รร.ราชวินิต
1313Math P6 3 ค 1.2 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารระคน | กาญจนา นมัสโก | รร.ราชวินิต
1414Math P6 4 ค 1.4 การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. | ธรวิทย์ จิตต์สุวรรณ | รร.อนุบาลสมุทรสาคร
1515Math P6 5 ค 1.4 การแก้โจทย์ปัญหา ค.ร.น. | ธรวิทย์ จิตต์สุวรรณ | รร.อนุบาลสมุทรสาคร
1616Math P6 6 ค 4.1 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป | กาญจนา นมัสโก | รร.ราชวินิต ดาวโหลด
1717Math P6 7 ค 1.2 "การบวก การลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วนที่ไม่เท่ากัน" | อุบล สิงห์ทอง | รร.อนุบาลกำแพงเพชร ดาวโหลด
1818Math P6 8 ค 1.2 การคูณเศษส่วน | อุบล สิงห์ทอง | รร.อนุบาลกำแพงเพชร ดาวโหลด
1919Math P6 9 ค 1.2 การหารเศษส่วน | อุบล สิงห์ทอง | รร.อนุบาลกำแพงเพชร ดาวโหลด
2020Math P6 10 ค 1.2 การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน | โชติกา ชนะชัย | โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) ดาวโหลด
2121Math P6 11 ค 1.2 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน ตอน 1 | ครูสมนึก สุภลาภ | โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดาวโหลด
2222Math P6 12 ค 1.2 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน ตอน 2 | ครูสมนึก สุภลาภ | โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดาวโหลด
2323Math P6 13 ค 1.1 เขียนทศนิยมไม่เกิน สามตำแหน่งในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วน เป็นตัวประกอบของ 10, 100, 1,000 ในรูปทศนิยม | ครูนิพนธ์ ทองยืน | โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ ดาวโหลด
2424Math P6 14 ค 1.2 การคูณทศนิยม | มธุรส หอทอง | รร.อนุบาลขอนแก่น ดาวโหลด
2525Math P6 15 ค 1.2 การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็นทศนิยม | มธุรส หอทอง | รร.อนุบาลขอนแก่น ดาวโหลด
2626Math P6 16 ค 1.2 โจทย์การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ระคน | มธุรส หอทอง | รร.อนุบาลขอนแก่น ดาวโหลด
2727Math P6 17 ค 1.2 โจทย์การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ตอน 1 | อาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ | รร.อนุบาลขอนแก่น
2828Math P6 18 ค 1.2 โจทย์การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ตอน 2 | อาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ | รร.อนุบาลขอนแก่น
2929Math P6 19 ค 3.1 สมบัติของเส้นขนาน | วิลาวัณย์ วรนิทัศน์ | รร.อนุบาลขอนแก่น ดาวโหลด
3030Math P6 20 ค 3.1 การพิจารณาเส้นขนาน | วิลาวัณย์ วรนิทัศน์ | รร.อนุบาลขอนแก่น ดาวโหลด
3131Science P6 1 ว 1.1 ระบบย่อยอาหาร | ศศิธร เขียวกอ | รร.พญาไท ดาวโหลด
3232Science P6 2 ว 1.1 ระบบหมุนเวียนเลือด | ศศิธร เขียวกอ | รร.พญาไท ดาวโหลด
3333Science P6 3 ว 1.1 ระบบหายใจ | ศศิธร เขียวกอ | รร.พญาไท ดาวโหลด
3434Science P6 4 ว 1.1 อาหารและประโยชน์ของสารอาหาร | มลฤดี นิลนิตย์ | รร.อนุบาลสามเสน
3535Science P6 6 ว 2.1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต | ศศิธร เขียวกอ | รร.พญาไท ดาวโหลด
3636Science P6 7 ว 2.1 การถ่ายทอดพลังงาน ในรูปของโซ่อาหาร และสายใยอาหาร | กรวรรณ คูณตาแสง | รร.อนุบาลสระบุรี
3737Science P6 8 ว 2.2 ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากร มนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ | บังอร ประเสริฐผล | รร.อนุบาลตาก ดาวโหลด
3838Science P6 9 ว 2.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม มีผลต่อสิ่งมีชีวิต | บังอร ประเสริฐผล | รร.อนุบาลตาก ดาวโหลด
3939Science P6 11 ว 5.1 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม และการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ อนุกรม | ศศิธร เขียวกอ | รร.พญาไท ดาวโหลด
4040Science P6 12 ว 5.1 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน | ศศิธร เขียวกอ | รร.พญาไท ดาวโหลด
4141Science P6 13 ว 5.1 แม่เหล็กไฟฟ้า | ศศิธร เขียวกอ | รร.พญาไท ดาวโหลด
4242Science P6 14 ว 6.1 การเกิดหินอัคนี | ศศิธร เขียวกอ | รร.พญาไท ดาวโหลด
4343Science P6 15 ว 6.1 การเกิดหินตะกอน | ศศิธร เขียวกอ | รร.พญาไท ดาวโหลด
4444Science P6 16 ว 6.1 การเกิดหินแปร | ศศิธร เขียวกอ | รร.พญาไท ดาวโหลด
4545Science P6 17 ว 3.2 การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร | ศศิธร เขียวกอ | รร.พญาไท ดาวโหลด
4646Science P6 18 ว 3.2 สารละลาย | ศศิธร เขียวกอ | รร.พญาไท ดาวโหลด
4747Science P6 19 ว 3.2 การเกิดสารใหม่ - ปฏิกิริยาระหว่างน้ำส้มสายชูกับผงฟู - ปฏิกิริยาระหว่างจุนสีกับสารละลายแอมโมเนียหอม | กรวรรณ คูณตาแสง | รร.อนุบาลสระบุรี ดาวโหลด
4848Science P6 20 ว 3.2 การเกิดสารใหม่ - ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายผงฟูกับน้ำปูนใส - ปฏิกิริยาระหว่างแอมโมเนียหอมและปูนขาว | กรวรรณ คูณตาแสง | รร.อนุบาลสระบุรี ดาวโหลด
4949Social P6 1 ส 1.1 การไม่ทำความชั่ว | ปานทิพย์ ดอนขันไพร | รร.วัดสระสี่มุม ดาวโหลด
5050Social P6 2 ส 1.1 การทำความดี | ปานทิพย์ ดอนขันไพร | รร.วัดสระสี่มุม ดาวโหลด
5151Social P6 3 ส 1.1 ความสำคัญของศาสนพิธี และพิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ ตอน 1 | ปานทิพย์ ดอนขันไพร | รร.วัดสระสี่มุม
5252Social P6 4 ส 1.1 ความสำคัญของศาสนพิธี และพิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ ตอน 2 | ปานทิพย์ ดอนขันไพร | รร.วัดสระสี่มุม
5353Social P6 5 ส 1.1 หลักธรรมที่สำคัญ ของศาสนาอื่น ๆ ตอน 1 | ปานทิพย์ ดอนขันไพร | รร.วัดสระสี่มุม
5454Social P6 6 ส 1.1 หลักธรรมที่สำคัญ ของศาสนาอื่น ๆ ตอน 2 | ปานทิพย์ ดอนขันไพร | รร.วัดสระสี่มุม
5555Social P6 7 ส 1.1 การบริหารจิตเจริญปัญญา ตอน 1 | ศิริพร หวังวัฒนา | รร.เมืองนครราชสีมา ดาวโหลด
5656Social P6 8 ส 1.1 การบริหารจิตเจริญปัญญา ตอน 2 | ศิริพร หวังวัฒนา | รร.เมืองนครราชสีมา ดาวโหลด
5757Social P6 9 ส 2.1 การเข้าร่วมและปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | อนุวัฒิ ศรีสระน้อย | รร.วัดสระแก้ว ดาวโหลด
5858Social P6 10 ส 2.1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม | อนุวัฒิ ศรีสระน้อย | รร.วัดสระแก้ว ดาวโหลด
5959Social P6 11 ส 2.1 อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน ตอน 1 | เบญจวรรณ แพงมา | รร.อนุบาลขอนแก่น ดาวโหลด
6060Social P6 12 ส 2.1 อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน ตอน 2 | นิตยา แก้วกันยา | รร.อนุบาลขอนแก่น ดาวโหลด
6161Social P6 13 ส 2.2 บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล | อนุวัฒิ ศรีสระน้อย | รร.วัดสระแก้ว
6262Social P6 14 ส 2.2 บทบาทหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | อนุวัฒิ ศรีสระน้อย | รร.วัดสระแก้ว ดาวโหลด
6363Social P6 15 ส 2.3 การส่งเสริมประชาธิปไตย ในท้องถิ่น | อนุวัฒิ ศรีสระน้อย | รร.วัดสระแก้ว ดาวโหลด
6464Social P6 16 ส 2.3 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง | อนุวัฒิ ศรีสระน้อย | รร.วัดสระแก้ว ดาวโหลด
6565Social P6 17 ส 4.2 ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขต ติดต่อกับประเทศไทย ตอน 1 | ครูปฐมาวดี มูลสา | โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
6666Social P6 18 ส 4.2 ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขต ติดต่อกับประเทศไทย ตอน 2 | ครูปฐมาวดี มูลสา | โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
6767Social P6 19 ส 4.2 อาเซียน ตอน 1 | ครูมาลี โต๊ะถม | โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน
6868Social P6 20 ส 4.2 อาเซียน ตอน 2 | ครูมาลี โต๊ะถม | โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน
6969Thai P61 ท 1.1 การอ่านจับใจความสารคดี | ศรีอัมพร ประทุมนันท์ | รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ดาวโหลด
7070Thai P62 ท 1.1 การอ่านจับใจความบทความ | ศรีอัมพร ประทุมนันท์ | รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ดาวโหลด
7171Thai P63 ท 1.1 การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย | ศรีอัมพร ประทุมนันท์ | รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ดาวโหลด
7272Thai P64 ท 1.1 การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ | ศรีอัมพร ประทุมนันท์ | รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ดาวโหลด
7373Thai P65 ท 1.1 การสร้างคำในภาษาไทย | ศรีอัมพร ประทุมนันท์ | รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
7474Thai P66 ท 1.1 คำเป็น คำตาย | ศรีอัมพร ประทุมนันท์ | รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ดาวโหลด
7575Thai P67 ท 2.1 การเขียนคำขวัญ | ปริศนา กลั่นเขตรกรรม | รร.อุบลวิทยาคม ดาวโหลด
7676Thai P68 ท 2.1 การเขียนแผนภาพความคิด | ปริศนา กลั่นเขตรกรรม | รร.อุบลวิทยาคม ดาวโหลด
7777Thai P69 ท 2.1 การเขียนเรียงความ | ครูมยุรี ศิริยานนท์ | โรงเรียนอนุบาลตาก ดาวโหลด
7878Thai P610 ท 2.1 การเขียนย่อความจากพระบรมราโชวาท | ครูมยุรี ศิริยานนท์ | โรงเรียนอนุบาลตาก ดาวโหลด
7979Thai P611 ท 2.1 การเขียนจดหมายส่วนตัว | บังอร สุไลมาน | รร.สุเหร่าคลอง 18
8080Thai P612 ท 2.1 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ | บังอร สุไลมาน | รร.สุเหร่าคลอง 18
8181Thai P613 ท 3.1 การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจากสื่อต่าง ๆ | ศรีอัมพร ประทุมนันท์ | รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
8282Thai P614 ท 3.1 การโฆษณา | พิสมัย พันสาย | รร.บ้านสามเพียแสนจำปา ดาวโหลด
8383Thai P615 ท 3.1 การพูดรายงาน | บังอร สุไลมาน | รร.สุเหร่าคลอง 18
8484Thai P616 ท 4.1 การระบุลักษณะของประโยค | ครูทองเพชร ฤทธิ์เวโรจน์ | โรงเรียนสุขานารี ดาวโหลด
8585Thai P617 ท 4.1 สำนวนไทย | ศรีอัมพร ประทุมนันท์ | รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
8686Thai P618 ท 4.1 การแต่งกลอนสุภาพ | บังอร สุไลมาน | รร.สุเหร่าคลอง 18
8787Thai P619 ท 4.1 ภาษาพูด ภาษาเขียน | พิสมัย พันสาย | รร.บ้านสามเพียแสนจำปา ดาวโหลด
8888Thai P620 ท 5.1 วรรณคดีและวรรณกรรม | ศรีอัมพร ประทุมนันท์ | รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์